ไทย | EN | 中文 | РУС | 日本語

โครงการแนะนำจากแสนสิริ


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “แสนสิริ”) ทะเบียนเลขที่ 0107538000665 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “SIRI” เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2527 ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อปี 2538 และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 19,823,634,538.57 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 18,526,761,251 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท


บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400


โทรศัพท์
0-2201-3905 และ 0-2201-3906

โทรสาร
0-2201-3904

Home Page


โดยมีบริษัทย่อยที่เข้าร่วมลงทุนดังนี้> บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง
ชื่อและที่ตั้งบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชำระแล้ว สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
 
บริษัท ชนชัย จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 201-3905-6
โทรสาร (662) 201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 90,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 100
บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 306-8000
โทรสาร (662) 306-8029
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท พิวรรธนา จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 10
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 306-8000
โทรสาร (662) 306-8029
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
10,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
100
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 201-3905-6
โทรสาร (662) 201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 20,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 201-3905-6
โทรสาร. (662) 201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 201-3905-6
โทรสาร (662) 201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท ปภานัน จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 201-3905-6
โทรสาร (662) 201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจบริการด้านการแพทย์ เสริมความงาม บำรุงสุขภาพ และ เมดิคัล สปา 20,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 10
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (662) 661-7555
โทรสาร (662) 661-6633
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจนายหน้า, บริหารงานขาย, บริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ 600,000,000 บาท แบ่งหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 201-3905-6
โทรสาร (662) 201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2,500,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด
(เดิมชื่อ "บริษัท เนชั่นแนล เอ็ดยูเคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด")
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 201-3905-6
โทรสาร (662) 201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ กิจการโรงเรียน ในชื่อ "โรงเรียนสาธิตพัฒนา" 40,000,000 บาท แบ่งหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 100
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด
380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ (662) 915-5390-2
โทรสาร (662) 915-5501
ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และจัดการองค์กร 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด
2/2 อาคารภักดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (662) 253-1010
โทรสาร (662) 253-9625
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2,500,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 85
> บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยทางอ้อม ผ่านบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ชื่อและที่ตั้งบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชำระแล้ว สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
 
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 11
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 201-3905-6
โทรสาร (662) 201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (662) 661-7333
โทรสาร (662) 661-7893
ธุรกิจตรวจสอบอาคาร 5,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำกัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท 21
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (662) 661-7555
โทรสาร (662) 661-6633
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
> บริษัทย่อยในต่างประเทศที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง
ชื่อและที่ตั้งบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชำระแล้ว สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd.
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
3 PHILLIP STREET
#18-00 COMMERCE POINT
SINGAPORE (048693)
Holding Company 50,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น 100
> บริษัทย่อยในต่างประเทศที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่าน Sansiri Global Investment Pte. Ltd
ชื่อและที่ตั้งบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชำระแล้ว สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
 
Sansiri Guernsey (2009) Limited
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ Guernsey)
La Tonnelle House Les Banques St Sampson
GUERNSEY GY1 3HS
ธุรกิจพัฒนา โครงการ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายและ/หรือ เพื่อเช่าในประเทศ อังกฤษ 10,000 ปอนด์ แบ่งเป็นหุ้น สามัญ 10,000 หุ้น 100

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556


ทำเลที่ได้รับความนิยม

ดูโครงการทั้งหมดตามแผนที่

ปิดหน้าต่างนี้
COPYRIGHT © 2014 , SANSIRI PUBLIC CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.