ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ก) ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 1% ของค่าประเมินทรัพย์สิน (อัตรานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของภาครัฐ) 50% ชำระโดยผู้จะขาย และ 50 % ชำระโดยผู้จะซื้อ ในวันโอนกรรมสิทธิ์
ข) เงินกองทุน ชำระในอัตรา 500 บาท ต่อตารางเมตร และต้องชำระล่วงหน้าในวันโอนกรรมสิทธิ์
ค) ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ชำระในอัตรา 45 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน ชำระล่วงหน้าในวันโอนกรรมสิทธิ์
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือค่าธรรมเนียมในการจัดการ / ดูแลบำรุงรักษา ใช้สำหรับการบริหารจัดการ การช่อมแซมและการดูแลรักษาทรัพย์สินทั่วไปของอาคาร ทรัพย์สินส่วนกลาง พื้นที่ส่วนกลางนอกเหนือจากห้องชุด การรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ฯลฯ