รวมสินเชื่อบ้านอาชีพเฉพาะ ซื้อบ้านง่าย กู้ผ่านไว

"ข่าวดี บอกต่อ!!!
อยากซื้อบ้าน กู้บ้าน ดอกเบี้ยต่ำ
แล้วรู้ตัวว่ากำลังประกอบอาชีพเฉพาะ"

แนะนำให้อัพเดทดอกเบี้ยจาก 5 สินเชื่อกู้บ้าน อาชีพเฉพาะ พร้อมคำกำจัดความของอาชีพเหล่านี้


สินเชื่อกู้บ้าน อาชีพเฉพาะ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

ท่ามกลางการเผชิญหน้าดอกเบี้ยบ้านแพง ใครที่รู้ตัวว่าประกอบอาชีพ ทั้ง 8 กลุ่มนี้ ขอแสดงความยินดีคุณกำลังที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยบ้านเรทพิเศษ วงเงินกู้สูง แถมผ่อนนาน

 1. กลุ่มวิชาชีพข้าราชการ
 2. กลุ่มวิชาชีพรัฐวิสาหกิจ
 3. กลุ่มวิชาชีพนักบิน
 4. กลุ่มวิชาชีพวิศวกร
 5. กลุ่มวิชาชีพแพทย์
 6. กลุ่มวิชาชีพอัยการ ตุลาการ และผู้พิพากษา
 7. กลุ่มวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า
 8. กลุ่มวิชาชีพผู้สอบบัญชี โดยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี


เปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้าน กู้ซื้อบ้านธนาคารไหนดี ดอกเบี้ยต่ำ
5 สินเชื่อกู้บ้าน อาชีพเฉพาะ เอื้ออาชีพข้าราชการ แพทย์ ผู้พิพากษา


 1. สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญ โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เป็นรูปแบบสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร และเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด หรือที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น


คุณสมบัติ:

เป็นผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ออกหนังสือรับรองสิทธิให้นำบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันเงินกู้


อัตราดอกเบี้ย:

MRR -2.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา


วงเงินและระยะเวลากู้:

วงเงินกู้ไม่เกิน 100% ของวงเงินตามสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน พร้อมให้ระยะเวลากู้นานสูงสุด 40 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี


ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห์


 1. สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี 2566 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ เพื่อบ้าน คอนโด ปลูกสร้างอาคาร ไถ่ถอน จำนองที่ดิน ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร และชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย


คุณสมบัติ:

เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ


อัตราดอกเบี้ย:

กรณีทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.53%


วงเงินและระยะเวลากู้:

วงเงินเป็นไปตามระเบียบและเงื่อนของธนาคาร ให้ระยะเวลากู้นานสูงสุด 40 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี


ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห์


 1. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสิน

รูปแบบสินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค ไถ่ถอนจำนองจากธนาคารอื่น และเพื่อไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น


คุณสมบัติ:

ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ยกเว้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้กู้เงินสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.


อัตราดอกเบี้ย:

MRR -1.250%


วงเงินและระยะเวลากู้:

เป็นรูปแบบสินเชื่อให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด ทั้งนี้ กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน และไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี


ที่มา: ธนาคารอาคารออมสิน


 1. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย

สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ ที่อยู่อาศัยมือสอง ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สร้างบ้าน และรีไฟแนนซ์จากธนาคารอื่น


คุณสมบัติ:

ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย


อัตราดอกเบี้ย:

กรณีทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.62%


วงเงินและระยะเวลากู้:

ระยะเวลาในการกู้สูงสุด 40 ปี และหากต้องการกู้ร่วม อายุผู้กู้ข้าราชการเมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินอายุเกษียณ


ที่มา: ธนาคารกรุงไทย


 1. สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ธนาคารกรุงเทพ


คุณสมบัติ:

 • ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ โดยจะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา หรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ภายใต้พรบ.การประกอบโรคศิลปะของคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีน
 • เภสัชกร ที่มีรายได้ประจำ ทำงานในรพ.หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรุงหรือตรวจสอบคุณภาพยา
 • กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ
 • กลุ่มวิชาชีพนักบิน (นักบินพาณิชย์)
 • กลุ่มวิชาชีพวิศวกร เป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว) จากสภาวิศวกร และปัจจุบันประกอบวิชาชีพด้านวิศวกร หรือใช้ความรู้ด้านวิศวกรในการประกอบอาชีพ


อัตราดอกเบี้ย:

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.55 – 3.72%


วงเงินและระยะเวลากู้:

วงเงินกู้นานสูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน พร้อมนานสูงสุด 30 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี และเฉพาะอัยการและผู้พิพากษา สูงสุด 70 ปี


ที่มา: ธนาคารกรุงเทพ


ที่มา: อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด
ได้ข้อมูลสินเชื่อกู้บ้าน เพื่ออาชีพเฉพาะไปแล้ว ใครที่อยากรู้ว่าซื้อบ้านเท่านี้ กู้บ้านได้เท่าไหร่ สามารถคำนวณเงินกู้ก่อนตัดสินใจได้ และจะซื้อได้ง่าย เร็วขึ้น เมื่อยิ่งได้ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชันคุ้มจากแสนสิริ

พลาดไม่ได้ บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ที่ทุกโครงการแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

สราญสิริ ศรีวารี

บ้านเดี่ยวพร้อม Double Volume Living โถงเพดานสูงพิเศษ พื้นที่ใหญ่พร้อม Family Area ทุกแบบบ้าน บนทำเลเชื่อมต่อ ถนนลาดกระบัง-บางนา ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ลดสูงสุด 1 ล้าน*

เริ่มต้นที่ 7 ล้านบาท
โครงการใหม่
ฮาบิเทีย ไพร์ม 2

ฮาบิเทีย ไพร์ม 2

บ้านเดี่ยวจากแสนสิริ ติดถนนใหญ่ราชพฤกษ์ สไตล์ Modern European เพียง 9 หลังเท่านั้น ลงทะเบียนรับข้อเสนอพิเศษได้ที่นี่

เริ่มต้นที่ 7 ล้านบาท
โครงการใหม่
สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 346

สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 346

บ้านเดี่ยวติดถนนใหญ่ ราชพฤกษ์ (ตัดใหม่) จากแสนสิริ คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 6.39 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

ฤดูแห่งความสุขมีได้ทุกวัน กับ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใหม่ ใกล้ทางด่วน

เริ่มต้นที่ 4.69 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ ศรีนครินทร์ - แพรกษา

อณาสิริ ศรีนครินทร์ - แพรกษา

ทาวน์โฮมใหม่สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ฟังก์ชันครบ ใกล้รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีแพรกษา และทางด่วน

เริ่มต้นที่ 2.69 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ รามคำแหง

อณาสิริ รามคำแหง

ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน เพียง 7 นาที* ถึง MRT สายสีส้ม สถานีราษฎร์พัฒนา

เริ่มต้นที่ 2.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
สราญสิริ เวสต์เกต

สราญสิริ เวสต์เกต

บ้านเดี่ยว โครงการใหม่จากแสนสิริ สไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ MRT คลองบางไผ่ เพียง 5 นาที* รับข้อเสนอพิเศษ คลิก!

เริ่มต้นที่ 8 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ

อณาสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ

บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด โครงการใหม่จากแสนสิริ สไตล์ Modern Barn House ใกล้ทางคู่ขนานบรมราชชนนี รถไฟฟ้า และทางด่วนศรีรัช* รับข้อเสนอพิเศษ คลิก!

เริ่มต้นที่ 4.99 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

ดอกเบี้ยนโยบาย 1.00% แล้วคนซื้อบ้านได้ประโยชน์อะไร

ดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 1.00% จากสถานการณ์เงินเฟ้อ ประชาชนรับผลกระทบอะไรแล้วคนซื้อบ้านจะได้ประโยชน์อะไรจากมาตราการนี้ วันนี้มีคำตอบ

ซื้อบ้านราคา 10 ล้าน ต้องกู้ ผ่อน และมีเงินเดือนเท่าไหร่?

อยากได้บ้านราคา 10 ล้าน แต่กังวลเรื่องรายได้ กับการผ่อนบ้าน ต่อไปนี้ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อได้ความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านจากแสนสิริ

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

ดอกเบี้ยนโยบาย 1.00% แล้วคนซื้อบ้านได้ประโยชน์อะไร

ดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 1.00% จากสถานการณ์เงินเฟ้อ ประชาชนรับผลกระทบอะไรแล้วคนซื้อบ้านจะได้ประโยชน์อะไรจากมาตราการนี้ วันนี้มีคำตอบ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

พลาดไม่ได้ บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ที่ทุกโครงการแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >