การดำเนินกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ


แสนสิริมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอยู่เสมอ และเรื่องจริยธรรมก็ไม่เคยเป็นข้อยกเว้น แสนสิริตระหนักดีว่าจริยธรรมเป็นประเด็นที่ไม่อาจแยกจากการดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ หรือ แม้แต่การตัดสินใจใดๆ ก็ตาม ทั้งหมดล้วนมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งสิน ด้วยเหตุนี้ การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างมูล่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ของแสนสิริ




ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟังความคิดเห็น


แสนสิริ เปิดช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้สามารถ ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย หรือแสดงความเห็น และแจ้งเพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคคลากร การปรับปรุงการบริหารจัดการ และ การตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามช่องทางดังนี้



 • ไปรษณีย์ : ระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสท่านใดท่านหนึ่ง
  •         ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ
  •         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
  •         เลขานุการบริษัท (สำนักกฎหมาย)

  ตามด้วยที่อยู่
  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 475 ถนนศรีอยุธยา
  แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400






แสนสิริ จะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสทุกกรณี โดยผู้ทำการร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือ ผู้เป็นพยานหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวกับการร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนจากบริษัท โดยบริษัทจะปกป้องข้อมูลใดๆ ก็ตามที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานไว้เป็นความลับ บริษัทจะไม่ทำการลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือ ให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ


จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ


แสนสิริมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าธุรกิจ และพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ได้เสียทุกฝ่าย องค์กรเชื่อว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่คำนึงถึงประเด็นของ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) คือการบริหารจัดการโอกาส และความเสี่ยงที่ครบทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มแสนสิริได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มแสนสิริกับคู่ค้าธุรกิจ






ติดต่อ


งานพัฒนาความยั่งยืน

ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน

โทร. 0 2201 3374

อีเมล SSD@sansiri.com


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ

475 ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400




FOLLOW SANSIRI SOCIAL NETWORK

Sansiri Social Network

COPYRIGHT © 2014 , SANSIRI PUBLIC CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.