บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้ หรือรับสินบน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ซึ่งบริษัทได้นำเจตนารมณ์ดังกล่าวมากำหนดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมถึงบริษัทในเครือ)

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และ ปฏิบัติตาม หลักการ แนวทางการดำเนินการ และข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ระบุไว้ใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ >ติดต่อ


งานพัฒนาความยั่งยืน

ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน

โทร. 0 2201 3374

อีเมล SSD@sansiri.com


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ

475 ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400


FOLLOW SANSIRI SOCIAL NETWORK

Sansiri Social Network

COPYRIGHT © 2014 , SANSIRI PUBLIC CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.