การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย


การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแสนสิริทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการ กำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความยั่งยืนในองค์กร แสนสิริได้วิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กรเพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับผลกระทบในแง่ของความยั่งยืน และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบถึงประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และนำมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท


แสนสิริแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ • นักลงทุน

 • พนักงาน

 • ลูกค้า

 • สังคมและชุมชน

 • นักลงทุน

 • พนักงาน

 • ลูกค้า


ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน


ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของแสนสิริในปี 2559 ได้รวบรวมโดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ ภายใต้หลักสำคัญ 4 ประการของ GRI อันประกอบด้วย การพิจารณาบริบทแห่งความยั่งยืน (Sustainability Context) การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดทำรายงาน (Stakeholder Inclusiveness) บริษัทมีกระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ โดย มีฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืนและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้พิจารณา โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

 • การระบุประเด็นที่สำคัญและกำหนดขอบเขตของการรายงาน
 • การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ
 • การตรวจสอบประเด็นที่สำคัญ
 • การพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ


งานพัฒนาความยั่งยืน

ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน

โทร. 0 2201 3374

อีเมล SSD@sansiri.com


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ

475 ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400
FOLLOW SANSIRI SOCIAL NETWORK

Sansiri Social Network

COPYRIGHT © 2014 , SANSIRI PUBLIC CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.