แนะนํา

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     โปรโมชัน LET’S MOVE IN...LIFE MOVES ON  ได้บ้านใหม่ ใช้ชีวิตได้ต่อ

     โปรโมชัน LET’S MOVE IN...LIFE MOVES ON  ได้บ้านใหม่ ใช้ชีวิตได้ต่อ จากแสนสิริ และ KTC

     โครงการที่ร่วมรายการ

     บ้านแสนสิริ

     ทาวน์โฮมแสนสิริ

     คอนโดมิเนียมแสนสิริ

     • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บมจ.แสนสิริ (“แสนสิริ”) ร่วมกับ บมจ. บัตรกรุงไทย หรือ เคทีซี จัดรายการสำหรับลูกค้าที่ตกลงกู้ซื้อบ้านในโครงการของแสนสิริ ลูกค้าสามารถชำระราคาเงินค่าบ้านด้วยบัตรเครดิต KTC หรือบัตรกดเงินสด KTC PROUD (“บัตร KTC”) ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสิทธิพิเศษนี้ใช้ได้กับโครงการ บ้าน คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮมของแสนสิริ (“บ้าน”) ทุกโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ยกเว้นโครงการ บูก้าน, โป่งแยง ฟแวงก์ และ คุณ บาย ยู
     • กรณีลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD เพื่อเข้าร่วมรายการนี้ ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD สูงสุดไม่เกิน 10% ของยอดโอนเงินสินเชื่อคราวแรก หรือ 1% ของยอดเงินโอนกรรมสิทธิ์ แล้วแต่ยอดไหนจะต่ำกว่า หรือกรณีลูกค้าที่ใช้บัตรกดเงินสด KTC PROUD ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (“ดอกเบี้ยฯ”) 0.99% ต่อเดือน กรณีระยะเวลาการผ่อนชำระ 3 – 18 เดือน และอัตรา 1.16% ต่อเดือน กรณีระยะเวลาการผ่อนมากกว่า 18 เดือน ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD สูงสุดไม่เกิน 10% ของยอดรูดผ่อนชำระ หรือ 1% ของยอดเงินโอนกรรมสิทธิ์ แล้วแต่ยอดไหนจะต่ำกว่า หรือ กรณีลูกค้าเลือกใช้บัตร KTC ชำระเงินโอนกรรมสิทธิ์ โดยการผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน สามารถชำระได้ไม่เกิน 10% ของยอดเงินโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ มูลค่าเครดิตเงินคืนกรณีลูกค้าบัตรกดเงินสด KTC PROUD ใหม่ และ/หรือลูกค้าบัตรกดเงินสด KTC PROUD ที่ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ 0.99% ต่อเดือน หรือ 1.16% ต่อเดือน กับ อัตราดอกเบี้ยฯ ที่แสนสิริจะต้องชำระแทนลูกค้า กรณีลูกค้าบัตร KTC ที่ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 1% ของยอดโอนกรรมสิทธิ์
     • กรณีลูกค้าบัตรกดเงินสด KTC PROUD ใหม่ และ/หรือลูกค้าบัตรกดเงินสด KTC PROUD ที่ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.99% ต่อเดือน หรือ 1.16% ต่อเดือน ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรกดเงินสด KTC PROUD ของลูกค้า ภายใน 30 วัน หลังจากที่ลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
     • ลูกค้าต้องตกลงซื้อบ้านของแสนสิริโดยการจองและโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
     • กรณีลูกค้าไม่โอนกรรมสิทธิ์ตามที่กำหนดในสัญญา ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบเครดิตเงินคืนให้ลูกค้าทุกกรณี
     • การทำรายการใช้วงเงินสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD และ/หรือ ผ่อนชำระด้วยบัตร KTC 0% เป็นธุรกรรมระหว่างลูกค้ากับเคทีซี เท่านั้น แสนสิริไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
     • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการหรือบ้านตามรายการนี้ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการหรือบ้าน หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับแสนสิริหรือ สามารถตรวจสอบโครงการที่เข้าร่วมรายการได้ตามรายชื่อโครงการข้างต้น หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายที่ท่านสนใจ หรือ โทร 1685
     • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่แสนสิริ และ/หรือ เคทีซี กำหนด
     • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ สมาชิกบัตรเครดิต KTC และ/หรือบัตรกดเงินสด KTC PROUD (“สมาชิก”) ในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
     • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
     • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
     • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
     • เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
     • เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
     • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
     • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือที่ www.ktc.co.th
     • สิทธิประโยชน์อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (“ดอกเบี้ยฯ”) พิเศษ 0.98% ต่อเดือน (คำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยฯ แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เท่ากับ 19.99% ต่อปี) นานสูงสุด 60 งวด สำหรับผู้สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD (“สินเชื่อฯ”) รายใหม่ที่สมัครผ่านช่องทางการขาย ณ โครงการ บ้าน / คอนโดในเครือแสนสิริ โดยยื่นเอกสารพร้อมใบสมัครครบถ้วน และได้รับอนุมัติสินเชื่อฯ ภายในระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
     • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้สมัครสินเชื่อฯ รายใหม่ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกหรือใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทใดๆ ของเคทีซีมาก่อน หรือที่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคลของเคทีซีมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี (24 เดือน) และได้สมัครสินเชื่อฯ ด้วยใบสมัครที่ระบุ source code : TSO, OSN ซึ่งระบุ branch code : SSR เท่านั้น
     • รับสิทธิประโยชน์อัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษ 0.98% ต่อเดือน สำหรับสมาชิกที่มียอดเบิกถอนสินเชื่อคราวแรก หรือเงินโอนก้อนแรก ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และเลือกประเภทการชำระคืนแบบผ่อนชำระรายงวด 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 เดือน
     • อัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษนี้เฉพาะยอดเบิกถอนสินเชื่อคราวแรก หรือเงินโอนก้อนแรก ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น ส่วนยอดการเบิกถอนเงินกู้ผ่านช่องทางอื่นในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยฯ ปกติที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อฯ ซึ่งไม่เกินอัตราดอกเบี้ยฯสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 25% ต่อปี
     • การคำนวณอัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษ ตามรายการนี้ ของสมาชิกแต่ละราย อาจมีจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษ ในรอบบัญชีแรกไม่ครบ 30 วันขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับอนุมัติ และวันที่สรุปรอบบัญชีของสมาชิกแต่ละรายเป็นสำคัญ
     • สิทธิประโยชน์บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นี้ สำหรับสมาชิก ที่ชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต KTC และ/หรือบัตรกดเงินสด KTC PROUD (“บัตรฯ”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
     • ขอสงวนสิทธิ์บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
     • สินค้า/บริการที่ไม่เข้าร่วมบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% และมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE /KTC Mobile /KTC Online ด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิต KTC และอัตราดอกเบี้ยฯ 0.99% ต่อเดือน กรณีผ่อนชำระ 3 – 18 เดือน และอัตรา 1.16% ต่อเดือน กรณีผ่อนชำระมากกว่า 18 เดือน สำหรับบัตรกดเงินสด KTC PROUD