ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2562
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2562
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2562
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2562
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2562
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2562
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2562
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2562
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2562
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2562
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2562
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2562
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2562
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2562
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2562
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2562

เดอะ ไลน์ พหลฯ - ประดิพัทธ์

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พฤศจิกายน 2562
  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
  • งานโครงสร้าง
    โครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการส่งมอบห้องชุดให้ลูกค้า
  • งานติดตั้งระบบ
  • สถาปัตยกรรม