ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2563

เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2565
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
 • ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 • งานโครงสร้าง
  งานโครงสร้างดำเนินการ แล้วเสร็จถึงชั้น 10
 • งานติดตั้งระบบ
  ระบบไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 7
  ระบบประปาดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 7
  ระบบปรับอากาศดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น -
 • สถาปัตยกรรม
  งานผนังดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 6