ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2564

เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2564
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
 • ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 • งานโครงสร้าง
  งานโครงสร้างดำเนินการ แล้วเสร็จถึงชั้น Top Roof
 • งานติดตั้งระบบ
  ระบบไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 32
  ระบบประปาดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 32
  ระบบปรับอากาศดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 32
 • สถาปัตยกรรม
  งานผนังดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 32