ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2563

ลา ฮาบานา หัวหิน

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ตุลาคม 2563
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
 • ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 • งานโครงสร้าง
  งานโครงสร้าง อาคาร A ดำเนินการ แล้วเสร็จถึงชั้น 8
 • งานติดตั้งระบบ
  อาคาร A ระบบไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 8
  ระบบประปาดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 8
  ระบบปรับอากาศดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 8
 • สถาปัตยกรรม
  อาคาร A งานผนังดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 8