ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2563

ดีคอนโด ธาร จรัญฯ

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พฤศจิกายน 2563
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
 • ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 • งานโครงสร้าง
  งานโครงสร้าง อาคาร A,B ดำเนินการ แล้วเสร็จถึงชั้น ดาดฟ้า
 • งานติดตั้งระบบ
  อาคาร A,B ระบบไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 8
  ระบบประปาดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 8
  ระบบปรับอากาศดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 8
 • สถาปัตยกรรม
  อาคาร A,B งานผนังกำลังดำเนินการ ถึงชั้น 8