ภาพถ่าย ณ เดือน มิถุนายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มิถุนายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มิถุนายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มิถุนายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน เมษายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน เมษายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน เมษายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน เมษายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มีนาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มีนาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มีนาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มีนาคม 2565

เดอะ เบส เพชรบุรี - ทองหล่อ

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2565
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
 • ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 • งานโครงสร้าง
  งานโครงสร้างดำเนินการ แล้วเสร็จถึงชั้น 36
 • งานติดตั้งระบบ
  ระบบไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 36
  ระบบประปาดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 36
  ระบบปรับอากาศดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 36
 • สถาปัตยกรรม
  งานผนังดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 36 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจ QC End Product ชั้น 36