ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2564
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2564

ดีคอนโด ไฮด์อเวย์ - รังสิต

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2564
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
 • ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 • งานโครงสร้าง
  งานโครงสร้างดำเนินการ แล้วเสร็จถึงชั้น ดาดฟ้า
 • งานติดตั้งระบบ
  ระบบไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 8
  ระบบประปาดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 8
  ระบบปรับอากาศดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 8
 • สถาปัตยกรรม
  งานผนังดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 8