ภาพถ่าย ณ เดือน มิถุนายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มิถุนายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มิถุนายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน มิถุนายน 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2565
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2565

1517 นิมมาน

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ตุลาคม 2565
 • ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 • งานโครงสร้าง
  งานเข็มอาคารแล้วเสร็จ 100%
  งานฐานราก 100%
  งานโครงสร้างพื้นชั้น1 80%
 • งานติดตั้งระบบ
  งานวางท่อใต้ท้องพื้นชั้น 1 80%
 • สถาปัตยกรรม