หน้าหลัก > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
download
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น download
   
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
download
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น download
หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ download