การจ่ายเงินปันผล


คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต


สรุปการจ่ายเงินปันผล

ผลประกอบการปี ประเภทของปันผล อัตราการจ่าย หน่วย วันจ่ายเงินปันผล
2556 เงินปันผล 0.10 บาท 27 พฤษภาคม 2557
2555 เงินปันผล 0.17 บาท 17 พฤษภาคม 2556
2554 เงินปันผล 0.14 บาท 16 พฤษภาคม 2555
2553 เงินปันผล 0.117975 บาท ภายใน 20 พฤษภาคม 2554
2553 หุ้นปันผล 6:1 หุ้น ภายใน 20 พฤษภาคม 2554
2552 เงินปันผล 0.52 บาท 18 พฤษภาคม 2553
2551 เงินปันผล 0.30 บาท 28 พฤษภาคม 2552
2550 เงินปันผล 0.23 บาท 28 พฤษภาคม 2551
2549 เงินปันผล 0.13 บาท 25 พฤษภาคม 2550
2548 เงินปันผล 0.22 บาท 19 พฤษภาคม 2549
2547 เงินปันผล 0.16 บาท 27 พฤษภาคม 2548
2546 เงินปันผล 0.15 บาท 21 พฤษภาคม 2547