เยี่ยมชมกิจการ

กิจกรรมทั้งหมด  |  ประชุมนักวิเคราะห์  |  วันปิดสมุดทะเบียน  |  งานประชุมผู้ถือหุ้น  |  เยี่ยมชมกิจการ

วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
30 สิงหาคม 2553
เวลา 13.30 – 15.30 น.
Company Visit @ Sansiri PLC. คณะผู้ลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมโครงการเศรษฐสิริ บางนา-วงแหวน

 

ภาพกิจกรรม