ข้อมูลสำคัญทางการเงิน   2554 2555 2556
 
รายได้รวม ล้านบาท 20,681 30,087 28,987
กำไรสุทธิ ล้านบาท 2,015 2,938 1,930
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 36,706 46,495 60,040
หนี้สินรวม ล้านบาท 24,860 31,270 42,972
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 11,846 15,225 17,068


อัตราส่วนการเงิน   2554 2555 2556
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.17 2.26 2.73
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.20 0.19 0.11
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า* เท่า 419.42 672.09 667.23
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 0.86 0.54 0.54
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ* เท่า 0.54 0.64 0.44
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 668.50 558.82 774.57
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้* เท่า 8.92 11.17 9.51
ระยะเวลาชำระหนี้ วัน 40.37 32.22 37.84
วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 628.99 572.14 737.27

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (ของรายได้หลัก) ร้อยละ 34.23 33.26 32.62
อัตรากำไรขั้นต้น (ของรายได้จากโครงการเพื่อขาย) ร้อยละ 34.69 33.38 33.04
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 9.74 9.77 6.66
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* ร้อยละ 18.98 21.71 11.95

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* ร้อยละ 5.94 7.06 3.62
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร* ร้อยละ 67.49 77.15 39.85
อัตราการหมุนของสินทรัพย์* เท่า 0.61 0.72 0.54
         
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า 2.11 2.05 2.52
อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า 1.57 1.58 2.03
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 3.40 3.58 1.98
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 50.00 50.00 50.00

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 1.69 2.06 1.87
กำไรสุทธิต่อหุ้น บาท 0.29 0.40 0.21

* ปรับปรุงเพื่อเทียบเป็นรายปี (Annualized)