หน้าหลัก > ข้อมูลนักวิเคราะห์ > ติดต่อนักวิเคราะห์
ติดต่อนักวิเคราะห์
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์
ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัท ชื่อ-สกุล อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณ ชาตรี ศรีสมัยเจริญ chatree.srismaicharoen@krungsrisecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณ สรพงษ์ จักรธีรังกูร sorapong.j@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด คุณ วิชชุดา ปลั่งมณี wichuda_p@kks.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด คุณ วิลาสินี บุญมาสูงทรง wilasinee@globlexsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณ รณกฤต สารินวงศ์ ronnakrit.sa@countrygroup.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณ ธรีทิพย์ วงษ์แสงไพบูลย์ tareetipw@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคซี ซีมิโก้ จำกัด คุณ พลสิทธิ ตันฑ์พูนเกียรติ polasitt@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณ ชาญยุทธ ศรีสวัสดิ์สกุล chanyut.s@ktbst.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด คุณ อมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล amornrat.cheevavichawalkul@citi.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณ สรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ soraphob.panpiemras@clsa.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จำกัด คุณ วทัยพรรณ เอกทักษิณ wattaipun.ekataksin@cimb.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณ สมบัติ เอกวรรณพัฒนา sombata@th.dbsvickers.com
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด คุณ สุรชัย ประมวลเจริญกิจ surachai@trinitythai.com
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณ ณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงค์ nathavut@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด คุณ แพ็ตตี้ ตอไมตรีจิตร patti.Tomaitrichitr@macquarie.com
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณ ยุพเรศ ลิขิตแสนสุข yupharet.likitsansuk@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) คุณ พรรณารายณ์ วงชาลี phannarai.von@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) คุณ ปิยธิดา วงศ์วิวัฒน์ไชย bo.vongvivathchai@nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) คุณ นฤมล เอกสมุทร narumon.e@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณ วรรัตน์ เผ่าภคะ woraratp@fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย danait@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คุณ จิราภรณ์ ลินมณีโชติ jiraporn@phatrasecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ เติมพร ตันติวิวัฒน์ termporn.t@kimeng.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส จำกัด คุณ โทมัส ฟิลิปสัน thomas.philippson@ubs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ พรทิภา ระยับแสงเดือน pornthipa@uobkayhian.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณ เทิดศักด์ ทวีธีระธรรม therdsak@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณ วีรพล เหลืองอมรชัย weerapon@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ วิรชา ลออรรถวุฒิ wiracha.lo@th.oskgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) คุณ ฐิติพงษ์ ไทยเจริญ thitipongt@ivglobal.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณ ณัฐพล คำนวณผล nuttapon@aira.co.th