หน้าหลัก > สอบถามข้อมูลนักลงทุน > ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์รายละเอียดบริษัท
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กทม 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ (662) 201-3905-6
โทรสาร (662) 201-3904

 

ส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ (662) 201-3212
อีเมล์ IR@sansiri.com