หน้าหลัก > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน(Right Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จดหมายแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ download
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 :
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
download
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 :
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
download
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
download
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 :
ใบรับรองการจองซื้อหุ้น (ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ และได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับจดหมายแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :
ใบนำฝากแบบ Bill Payment
download
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :
ข้อกำหนดสิทธิฯ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SIRI-W2)
download