หน้าหลัก > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
SIRI-W1 (รอบธันวาคม 2557)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 ครั้งที่ 12 (รอบธันวาคม 2557) download
ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SIRI-W1) download
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (SIRI-W1) (รอบธันวาคม 2557) download
คำนวณจำนวนหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิและจำนวนเงินที่ต้องชำระ (SIRI-W1) download