โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลผู้ถือหุ้น


การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ


การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดาวน์โหลด