ข่าวและกิจกรรม


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ รายละเอียด
2 มิถุนายน 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP # 8 (F53-5)
17 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พฤษภาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17 พฤษภาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
6 พฤษภาคม 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP # 8 (F53-5)
3 พฤษภาคม 2565 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565
25 มีนาคม 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ทางเว็บไซต์ของบริษัท
3 มีนาคม 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ SIRI เริ่มซื้อขายวันที่ 4 มีนาคม 2565
2 มีนาคม 2565 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
2 มีนาคม 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP # 8 (F53-5)
1 มีนาคม 2565 ประกาศจ่ายเงินปันผล,กำหนดAGMปี2565,ขยายระยะเวลาจัดสรรหุ้นแบบ General Mandate, ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
1 มีนาคม 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
1 มีนาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
1 มีนาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (แก้ไข)
7 กุมภาพันธ์ 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ SIRI เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
3 กุมภาพันธ์ 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP # 8 (F53-5) - แก้ไข Template
1 กุมภาพันธ์ 2565 การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม (แก้ไขเพิ่มเติม)
31 มกราคม 2565 การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
20 มกราคม 2565 รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วันที่ รายละเอียด
2 มิถุนายน 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP # 8 (F53-5)
17 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พฤษภาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17 พฤษภาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
6 พฤษภาคม 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP # 8 (F53-5)
3 พฤษภาคม 2565 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565
25 มีนาคม 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ทางเว็บไซต์ของบริษัท
3 มีนาคม 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ SIRI เริ่มซื้อขายวันที่ 4 มีนาคม 2565
2 มีนาคม 2565 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
2 มีนาคม 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP # 8 (F53-5)
1 มีนาคม 2565 ประกาศจ่ายเงินปันผล,กำหนดAGMปี2565,ขยายระยะเวลาจัดสรรหุ้นแบบ General Mandate, ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
1 มีนาคม 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
1 มีนาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
1 มีนาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (แก้ไข)
7 กุมภาพันธ์ 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ SIRI เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
3 กุมภาพันธ์ 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP # 8 (F53-5) - แก้ไข Template
1 กุมภาพันธ์ 2565 การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม (แก้ไขเพิ่มเติม)
31 มกราคม 2565 การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
20 มกราคม 2565 รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1 มีนาคม 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
วันที่ รายละเอียด
24 ธันวาคม 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
20 ธันวาคม 2564 การแต่งตั้งกรรมการลงทุน (Investment Committee)
3 ธันวาคม 2564 หุ้นเพิ่มทุนของ SIRI เริ่มซื้อขายวันที่ 7 ธันวาคม 2564
1 ธันวาคม 2564 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
1 ธันวาคม 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP # 8 (F53-5)
1 ธันวาคม 2564 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
15 พฤศจิกายน 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
15 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 พฤศจิกายน 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
2 พฤศจิกายน 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP # 8 (F53-5)
25 ตุลาคม 2564 การแต่งตั้งกรรมการบริหาร (Executive Committee)
6 ตุลาคม 2564 หุ้นเพิ่มทุนของ SIRI เริ่มซื้อขายวันที่ 7 ตุลาคม 2564
5 ตุลาคม 2564 แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัล (โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ A)
4 ตุลาคม 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
4 ตุลาคม 2564 แจ้งการลาออกของกรรมการบริหาร กรรมการลงทุน เปลี่ยนแปลง CFO และแต่งตั้งรักษาการแทน CFO
4 ตุลาคม 2564 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
1 ตุลาคม 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP # 8 (F53-5) - แก้ไข Template
16 สิงหาคม 2564 งดจ่ายปันผลระหว่างกาล
16 สิงหาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 สิงหาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16 สิงหาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
2 สิงหาคม 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP # 8 (F53-5)
30 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
7 กรกฎาคม 2564 หุ้นเพิ่มทุนของ SIRI เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
5 กรกฎาคม 2564 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
5 กรกฎาคม 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP # 8 (F53-5) (แก้ไข)
22 มิถุนายน 2564 แจ้งการลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (แก้ไข ครั้งที่ 2)
21 มิถุนายน 2564 แจ้งการเข้าทำสัญญา REVENUE SHARING AGREEMENT กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด
15 มิถุนายน 2564 แบบรายงานผลการขายของ ESOP#8 ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
7 มิถุนายน 2564 แจ้งการลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
18 พฤษภาคม 2564 แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย
14 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14 พฤษภาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2564 แจ้งการลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
12 พฤษภาคม 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
5 พฤษภาคม 2564 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564
7 เมษายน 2564 การจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทร่วมทุน
2 เมษายน 2564 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50
30 มีนาคม 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
1 มีนาคม 2564 ประกาศจ่ายเงินปันผล,กำหนดAGMปี2564,ขยายระยะเวลาจัดสรรหุ้นแบบ General Mandate, แต่งตั้งประธานอำนวยการ (CEO) สืบทอดตำแหน่งที่ครบวาระการทำงาน (แก้ไข)
1 มีนาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
1 มีนาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
1 มีนาคม 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
4 มกราคม 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
วันที่ รายละเอียด
15 ธันวาคม 2563 การแต่งตั้งกรรมการบริหาร (Executive Committee)
2 ธันวาคม 2563 แจ้งการเข้าลงทุนของบริษัทย่อย (แก้ไข)
1 ธันวาคม 2563 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
30 พฤศจิกายน 2563 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุน (แก้ไขเพิ่มเติม)
24 พฤศจิกายน 2563 แจ้งการเข้าลงทุนของบริษัทย่อย
16 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (แก้ไข)
16 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
3 พฤศจิกายน 2563 แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
29 ตุลาคม 2563 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
22 ตุลาคม 2563 แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
20 ตุลาคม 2563 แจ้งการเสนอขาย perpetual bond และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
28 กันยายน 2563 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
22 กันยายน 2563 การลงทุนในบริษัท ฮักส์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
26 สิงหาคม 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
18 สิงหาคม 2563 แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
18 สิงหาคม 2563 การเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท พีเคแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
17 สิงหาคม 2563 แจ้งการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
17 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
17 สิงหาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
7 สิงหาคม 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
3 สิงหาคม 2563 แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท (เพิ่มทุนจดทะเบียน)
29 กรกฎาคม 2563 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
23 มิถุนายน 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
18 มิถุนายน 2563 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (วันครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
17 มิถุนายน 2563 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563
16 มิถุนายน 2563 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563
12 มิถุนายน 2563 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563
11 มิถุนายน 2563 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
9 มิถุนายน 2563 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563
8 มิถุนายน 2563 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563
5 มิถุนายน 2563 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563
5 มิถุนายน 2563 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
18 พฤษภาคม 2563 กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
18 พฤษภาคม 2563 กำหนดประชุม AGM 2563, การเพิ่มทุน, PP Warrant, ESOP#8
18 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
18 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
7 พฤษภาคม 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของปี 2563
14 เมษายน 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2 เมษายน 2563 แจ้งการจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
31 มีนาคม 2563 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุน
31 มีนาคม 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
31 มีนาคม 2563 แจ้งยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
17 มีนาคม 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
2 มีนาคม 2563 ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2 มีนาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
2 มีนาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
2 มีนาคม 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
6 มกราคม 2563 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
วันที่ รายละเอียด
17 ธันวาคม 2562 การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (แก้ไขไฟล์ PDF)
16 ธันวาคม 2562 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
12 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
15 สิงหาคม 2562 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล,ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร,เข้าซื้อเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทร่วม
15 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
17 มิถุนายน 2562 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
11 มิถุนายน 2562 แจ้งสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
15 พฤษภาคม 2562 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทร่วม (Standard International, LLC)
15 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
15 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัท
13 พฤษภาคม 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
10 พฤษภาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
9 พฤษภาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
8 พฤษภาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
7 พฤษภาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (แก้ไข)
3 พฤษภาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
2 พฤษภาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
2 พฤษภาคม 2562 รายงานการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม (Standard International, LLC)
30 เมษายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 (แก้ไข)
30 เมษายน 2562 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562
29 เมษายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 29 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 26 เมษายน 2562
25 เมษายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
24 เมษายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 24 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 23 เมษายน 2562
22 เมษายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 19 เมษายน 2562
18 เมษายน 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 18 เมษายน 2562
25 มีนาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
25 มีนาคม 2562 แจ้งการลาออกของกรรมการบริหาร และแต่งตั้งกรรมการบริหาร (Executive Committee) แทนตำแหน่งที่ว่างลง
18 มีนาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 (แก้ไข Template)
28 กุมภาพันธ์ 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (แก้ไขไฟล์ PDF)
28 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
28 กุมภาพันธ์ 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
1 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม (Standard International, LLC)
16 มกราคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 14 มกราคม 2562
11 มกราคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 11 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 10 มกราคม 2562
9 มกราคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 9 มกราคม 2562
8 มกราคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 (แก้ไข "มูลค่ารวมที่ซื้อคืน")
7 มกราคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 7 มกราคม 2562 (แก้ไข "มูลค่ารวมที่ซื้อคืน")
4 มกราคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 (แก้ไข "มูลค่ารวม" และ "มูลค่ารวมที่ซื้อคืน")
3 มกราคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 3 มกราคม 2562
2 มกราคม 2562 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 2 มกราคม 2562
วันที่ รายละเอียด
28 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
27 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561
26 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561
26 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
24 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
21 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
14 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
11 ธันวาคม 2561 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
29 พฤศจิกายน 2561 แจ้งมติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (แก้ไข PDF # 2)
26 พฤศจิกายน 2561 แจ้งมติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
13 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
28 กันยายน 2561 แจ้งการเข้าลงทุนของบริษัทย่อย
24 กันยายน 2561 การแต่งตั้งกรรมการบริหาร (Executive Committee)
7 กันยายน 2561 แจ้งการเข้าลงทุนของบริษัทย่อย
4 กันยายน 2561 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่
16 สิงหาคม 2561 การจำหน่ายเงินลงทุน (บางส่วน) ใน Winkontent AG ("Monocle") ให้แก่บริษัทร่วมทุน
14 สิงหาคม 2561 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
23 กรกฎาคม 2561 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
23 กรกฎาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน
6 กรกฎาคม 2561 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ขึ้นในประเทศสิงคโปร์
4 กรกฎาคม 2561 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
4 มิถุนายน 2561 การขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50
28 พฤษภาคม 2561 แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
14 พฤษภาคม 2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดย่อยของบริษัท
14 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
30 เมษายน 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561
2 เมษายน 2561 บริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34 จำกัด
27 มีนาคม 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
13 มีนาคม 2561 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ และบริษัทย่อยใหม่
5 มีนาคม 2561 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) - แก้ไขหมายเหตฯ ข้อ 45.4 (ค)
19 กุมภาพันธ์ 2561 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
16 กุมภาพันธ์ 2561 การแต่งตั้งกรรมการบริหาร (Executive Committee)
30 มกราคม 2561 รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน
25 มกราคม 2561 แจ้งการลาออกของกรรมการบริหาร
5 มกราคม 2561 การขยายระยะเวลา Due Diligence ตามบันทึกความเข้าใจเพื่อการเจรจาซื้อขายโครงการนิมิตและห้องชุดเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส
4 มกราคม 2561 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
วันที่ รายละเอียด
18 ธันวาคม 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการบริหาร และการแต่งตั้งกรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง
18 ธันวาคม 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
30 พฤศจิกายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ SIRI เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2560
30 พฤศจิกายน 2560 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
28 พฤศจิกายน 2560 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
16 พฤศจิกายน 2560 การเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด และการเข้ารับโอนสิทธิเรียกร้องตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
14 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2)
14 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (ฉบับแก้ไข)
13 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
8 พฤศจิกายน 2560 การได้มาซึ่งหุ้นโดยการเข้าลงทุนในต่างประเทศ
7 พฤศจิกายน 2560 การลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อเจรจาซื้อขายโครงการนิมิตและห้องชุดเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส
31 ตุลาคม 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน และสถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ SIRI-W2 (ครั้งสุดท้าย)
25 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SIRI-W2
9 ตุลาคม 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 (ครั้งสุดท้าย) - แก้ไขเพิ่มเติม
9 ตุลาคม 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 (ครั้งสุดท้าย)
2 ตุลาคม 2560 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
2 ตุลาคม 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
7 กันยายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (แก้ไข)
7 กันยายน 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ครั้งที่ 8 (รอบ กันยายน 2560)
6 กันยายน 2560 แจ้งการเข้าลงทุนใน JustGroup Holdings Pte. Ltd.
24 สิงหาคม 2560 แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SIRI-W2)
15 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
15 สิงหาคม 2560 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
8 สิงหาคม 2560 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
16 มิถุนายน 2560 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
9 มิถุนายน 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ครั้งที่ 7 (รอบ มิถุนายน 2560)
16 พฤษภาคม 2560 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
15 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
4 พฤษภาคม 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
21 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560
4 เมษายน 2560 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
23 มีนาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (แก้ไข ครั้งที่ 2)
17 มีนาคม 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
16 มีนาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (แก้ไข)
9 มีนาคม 2560 แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SIRI-W2)
8 มีนาคม 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ครั้งที่ 6 (รอบ มีนาคม 2560)
28 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
28 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 กุมภาพันธ์ 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
22 กุมภาพันธ์ 2560 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่