โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Terms and Conditionsข้อ 1. บทนำ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์แสนสิริดอมคอม หรือ www.sansiri.com (“เว็บไซต์”) โดยเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (“แสนสิริ”) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการที่พักอาศัยทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการโดยแสนสิริ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และ/หรือ พาร์ทเนอร์ (partner) ของแสนสิริ (“แสนสิริร่วม”) รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้งานค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการ ตรวจสอบข่าวสารและโปรโมชันล่าสุด (“ผลิตภัณฑ์และการบริการ”) ตลอดจนการดำเนินการใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติการณ์การใช้บริการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยทันที แต่ทั้งนี้หากท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป ให้ถือว่าท่านได้ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของแสนสิริแล้วทุกประการ

ข้อ 2. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขมีขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ใช้งานกับแสนสิริ ตลอดจนขั้นตอนสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ และการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ แสนสิริอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของแสนสิริ การเข้ามายังเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้งานเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

ข้อ 3. ทรัพย์สินทางปัญญา
3.1 ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ของแสนสิริ แต่เพียงผู้เดียว
3.2 เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่แสนสิริ ได้จัดทำขึ้นหรือนำมาใช้บนเว็บไซต์ แสนสิริมีสิทธิเพียงผู้เดียวในการใช้หรืออนุญาตให้ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว โดยที่ผู้ใช้งานตกลงจะไม่คัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ต่อยอด อนุญาตให้ใช้ หรือ กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของแสนสิริโดยเด็ดขาด
3.3 การผิดเงื่อนไขของข้อตกลงข้อนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดในสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยแสนสิริมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้งานได้ทันที

ข้อ 4. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้งาน
4.1 ผู้ใช้งานจะใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแสนสิริเท่านั้น โดยการใช้งานดังกล่าวของผู้ใช้งานจะต้องไม่ขัดต่อ กฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
4.2 ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใด โดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ เช่น การใช้สคริปต์ (ชุดคำสั่งหรือภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อแฝงตัวเข้าสู่ระบบผู้ใช้งาน) นอกจากช่องทางที่แสนสิริได้กำหนดไว้ เว้นแต่ ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแสนสิริ
4.3 ผู้ใช้งานต้องไม่ทำ หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนการใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้อย่างเด็ดขาด
4.4 ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของแสนสิริ ผู้ใช้งานรายอื่น และบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น
4.5 ผู้ใช้งานต้องไม่ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง แปล หรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใดๆ จากเว็บไซต์ รวมทั้งละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของแสนสิริหรือผู้ใช้งานรายอื่น รวมถึงไม่รวบรวมข้อมูลที่แสนสิริสร้างขึ้น รวมทั้งรูปภาพ ภาพพื้นหลัง และไอคอน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางแสนสิริเป็นลายลักษณ์อักษร
4.6 ผู้ใช้งานต้องไม่เขียนข้อความใดๆ ลงในเว็บไซต์หรือพื้นที่อื่นใดที่แสดงออกหรือมีนัยว่าข้อความดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือรับรองจากแสนสิริโดยไม่เป็นความจริง หรือไม่ได้รับอนุญาตก่อน
4.7 ผู้ใช้งานต้องไม่ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใดให้ปรากฎต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแสนสิริก่อนล่วงหน้า หากฝ่าฝืนต้องรับผิดตามกฎหมาย
4.8 ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแสนสิริ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าโดยวิธีการใด
4.9 ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้เนื้อหา หรือ ข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากแสนสิริ และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแสนสิริ ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตรายอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก
4.10 ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของแสนสิริหรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ ซึ่งทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการเว็บไซต์
4.11 ในกรณีที่ผู้ใช้งานนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือ โฮมเพจของผู้ใช้งาน ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว และแสนสิริไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
4.12 กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของแสนสิริที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสนสิริประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง แสนสิริมีสิทธิและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้งานตามที่แสนสิริเห็นสมควรได้ทันที
4.13 ผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงแสนสิริในความเสียหายอันเกิดจากการ ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
4.14 ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่ารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น จำนวนโครงการและยูนิต ที่ปรากฏในเว็บไซต์ และรายละเอียดที่ผู้ใช้งานและบุคคลภายนอกได้รับจากช่องทางอื่นของแสนสิริ (เช่น บูธชั่วคราว หรือ ณ โครงการ หรือ จุดขายอื่น ๆ) อาจแตกต่างกันตามนโยบายการขายของแสนสิริ หรือตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่จะต้องพิจารณาข้อมูลรวมถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยตนเอง และแสนสิริไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกัน
4.15 ผู้ใช้งานยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านทางเว็บไซต์อาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยแสนสิริให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นผู้ใช้งานหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้งาน การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้

ข้อ 5. สิทธิของแสนสิริ
5.1 แสนสิริมีสิทธิรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนผู้ใช้งาน
5.2 แสนสิริจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เว้นแต่ จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานเท่าที่จำเป็นต่อแสนสิริตลอดจนกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของแสนสิริ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และพันธมิตรของแสนสิริ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตจากแสนสิริ เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ และการดำเนินการที่สืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ หรือ หากแสนสิริมีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ คำสั่งศาล หรือข้อบังคับตามกฎหมาย
5.3 แสนสิริจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรักษาความลับโดยเคร่งครัด
5.4 แสนสิริมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ได้แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการบริการ ทั้งนี้ คำตัดสินของแสนสิริในเรื่องข้อมูลบนเว็บไซต์ถือเป็นที่สุด
5.5 แสนสิริอาจโอนสิทธิการใช้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้แก่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือ พาร์ทเนอร์ (partner) ของแสนสิริ ภายใต้เงื่อนไขที่จะระบุในอนาคต
5.6 แสนสิริอาจทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้งานสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ หรือการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ความสนใจด้านที่อยู่อาศัยในแง่ต่างๆ เป็นต้น และผู้ใช้งานตกลงให้ความยินยอมแสนสิริในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว
5.7 ในกรณีที่มีการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ หรือการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ แสนสิริอาจส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้งานอาจสนใจไปยังผู้ใช้งานเป็นคราวๆ ไป โดยผู้ใช้งานตกลงและยินยอมรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดนี้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานอาจใช้สิทธิปฏิเสธการรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดตามช่องทางที่แสนสิริได้จัดไว้ให้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานปฏิเสธที่จะรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ถือว่า ผู้ใช้งานรับทราบว่าผู้ใช้งานอาจไม่สามารถใช้บริการของแสนสิริได้อย่างครบถ้วน
5.8 แสนสิริอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลพื้นที่ของผู้ใช้งาน ในการโฆษณาและบอกที่อยู่ของผู้ใช้งานกับบุคคลที่สาม ในกรณีที่ผู้ใช้เปิดการใช้งานบริการ GPS system ให้ถือว่าผู้ใช้งานให้ความยินยอมกับแสนสิริในการเก็บรวบรวมและประมวลผลสถานที่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้งานต้องการปกปิดข้อมูลนี้ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานได้
5.9 ผู้ใช้งานตกลง ให้ความยินยอม และรับทราบว่า แสนสิริจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานดูบนเว็บไซต์ ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ หมายเลขไอพี (IP address) หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อของธุรกิจที่ผู้ใช้งานติดต่อผ่านเว็บไซต์ วันที่และเวลาในการใช้งานของผู้ใช้งาน เป็นต้น แสนสิริใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลเว็บไซต์ และปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ แสนสิริยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของเว็บไซต์
5.10 ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เว็บไซต์ แสนสิริ หรือกรรมการของแสนสิริ อันเนื่องมาจากผู้ใช้งาน แสนสิริมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้งานได้ตามค่าใช้จ่ายที่แสนสิริได้เสียไปตามจริง ไม่ว่าจะเพื่อแก้ไข ซ่อมแซม สร้างขึ้นใหม่ ชดเชย หรือกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวของแสนสิริ ผู้ใช้งานต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้ครบถ้วนภายในเวลาที่แสนสิริกำหนด หากผู้ใช้งานผิดนัดไม่ชดเชยค่าเสียหายในเวลาที่กำหนด แสนสิริมีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงิน ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 6. การจำกัดความรับผิด
6.1 แสนสิริจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือจากพฤติการณ์พิเศษใดๆ ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้งานเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าแสนสิริ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น
6.2 แสนสิริจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้งาน หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้
6.3 ผู้ใช้งานยอมรับและตระหนักดีว่าแสนสิริจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้งานทั้งสิ้น
6.4 แสนสิรินั้นให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็นอยู่” ดังนั้น ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น แสนสิริไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใดๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใดๆ นอกจากนี้ แสนสิริไม่รับประกัน: (ก) ความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหลายที่อยู่บนเว็บไซต์ (ข) ว่าเว็บไซต์ หรือเอกสารข้อมูลใดๆ จะปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใดๆ (ค) ว่าเว็บไซต์ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง และ (ง) ความปลอดภัยในข้อมูลใดๆ ที่ส่งโดยผู้ใช้งานหรือไปยังผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์

ข้อ 7. การแก้ไขเพิ่มเติม
แสนสิริขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้งานยังคงใช้บริการเว็บไซต์อยู่ให้ถือว่าผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้งานไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

ข้อ 8. กฎหมายที่ใช้บังคับ
การตีความ และการบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้งานเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

FOLLOW SANSIRI SOCIAL NETWORK

แสนสิริ โซเชียลเน็ตเวิร์ก

COPYRIGHT © 2014 , SANSIRI PUBLIC CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.