โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลองค์กร


ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SIRI
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000665
ปีที่ก่อตั้ง : ปี พ.ศ. 2527
ทุนจดทะเบียน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 19,251,140,783.06 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 17,991,720,358 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทมีทุนชำระแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 15,903,125,722.40 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 14,862,734,320 หุ้น
โทรศัพท์ : 0-2201-3905 และ 0-2201-3906
โทรสาร : 0-2201-3904
Home Page : www.sansiri.com


บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง
ชื่อและที่ตั้งบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท ชนชัย จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น8
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 90,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 100
บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 10
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7555
โทรสาร 0-2661-6633
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท พิวรรธนา จำกัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 10
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7555
โทรสาร 0-2661-6633
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 10
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7555
โทรสาร 0-2661-7555
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 20,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท ปภานัน จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจบริการด้านการแพทย์ เสริมความงาม บำรุงสุขภาพ และ เมดิคัล สปา 20,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 10
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7555
โทรสาร 0-2661-6633
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งธุรกิจนายหน้า, บริหารงานขาย, บริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ 150,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม 2,500,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด
(เดิมชื่อ "บริษัท เนชั่นแนล เอ็ดยูเคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด")
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 10
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7555
โทรสาร 0-2661-6633
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกิจการโรงเรียนในชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา” 40,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 100
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด
380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0-2915-5390-2
โทรสาร 0-2915-5501
ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและจัดการองค์กร 1,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 100
บริษัทร่วมทุนกับ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง (50:50)
ชื่อและที่ตั้งบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำกัด
21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี - รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2273-8511-5
โทรสาร 02-2738516
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,500,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 50
บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ชื่อและที่ตั้งบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 11 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้านไลฟ์สไตล์สำหรับบุคคลและลูกค้าองค์กร 1,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7333
โทรสาร 0-2661-7893
ธุรกิจตรวจสอบอาคาร 5,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 100
บริษัท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 11 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
ให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่างๆ (Events management) และงานวิวาห์ครบวงจรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 4,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 70
บริษัทย่อยในต่างประเทศที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่าน Sansiri Global Investment Pte. Ltd.
ชื่อและที่ตั้งบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชำระแล้ว สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
Sansiri Global Investment Pte. Ltd.
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
#18-00 COMMERCE POINT
SINGAPORE (048693)
Holding Company 50,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น 100
Sansiri Guernsey (2009) Limited
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ Guernsey)
La Tonnelle House Les Banques St Sampson
GUERNSEY GY1 3HS
ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและ/หรือเพื่อเช่าในประเทศอังกฤษ 10,000 ปอนด์ แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น 100
Sansiri Guernsey (2015) Limited
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ Guernsey)
La Tonnelle House Les Banques St Sampson
GUERNSEY GY1 3HS
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอังกฤษ 10,000 ปอนด์ แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น 100

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559