ข้อมูลองค์กร


ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SIRI
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง​ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา​ กรุงเทพมหานคร 10110
เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000665
ปีที่ก่อตั้ง : ปี พ.ศ. 2527
ทุนจดทะเบียน : ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 20,343,625,722.40 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 19,012,734,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 บริษัทมีทุนชำระแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 15,927,858,772.40 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 14,885,849,320 หุ้น
โทรศัพท์ : 0 2027 7888
โทรสาร : 0 2109 5479
Home Page : www.sansiri.com


โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท