โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลองค์กร


ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SIRI
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000665
ปีที่ก่อตั้ง : ปี พ.ศ. 2527
ทุนจดทะเบียน : ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 16,224,125,722.40 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,162,734,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริษัทมีทุนชำระแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 15,903,125,722.40 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 15,162,734,320 หุ้น
โทรศัพท์ : 0-2201-3905 และ 0-2201-3906
โทรสาร : 0-2201-3904
Home Page : www.sansiri.com


โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559