ข้อมูลการเงิน


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

การรับรู้รายได้ รายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน และรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย เมื่อได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อแล้ว โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกี่ยวข้องในการบริหาร หรือควบคุมบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมูลค่าที่รับรู้รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากรายการนั้น สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ


หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2560 2561 2562 2563 2564
รายได้รวม 31,757 27,146 25,859 34,707 29,558
กำไรสุทธิ 2,825 2,046 2,392 1,673 2,017
สินทรัพย์รวม 80,341 95,357 108,336 112,632 116,632
หนี้สินรวม 49,422 64,504 76,461 73,435 75,665
ส่วนของผู้ถือหุ้น 30,919 30,852 31,875 39,197 40,967