โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลการเงิน


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

การรับรู้รายได้ รายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน และรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย เมื่อได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อแล้ว โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกี่ยวข้องในการบริหาร หรือควบคุมบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมูลค่าที่รับรู้รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากรายการนั้น สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ


หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2560 2561 2562 งวด 9 เดือน สิ้นสุด
30 กันยายน 2563
รายได้รวม 31,757 27,146 26,291 26,511
กำไรสุทธิ 2,825 2,046 2,392 1,085
สินทรัพย์รวม 80,341 95,357 108,336 110,502
หนี้สินรวม 49,422 64,504 76,461 73,143
ส่วนของผู้ถือหุ้น 30,919 30,852 31,875 37,360