โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลการเงิน


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

การรับรู้รายได้ รายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน และรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย เมื่อได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อแล้ว โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกี่ยวข้องในการบริหาร หรือควบคุมบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมูลค่าที่รับรู้รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากรายการนั้น สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

 • ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • รายได้รวม
 • ล้านบาท
 • 31,757
 • 27,146
 • 26,291
 • กำไรสุทธิ
 • ล้านบาท
 • 2,825
 • 2,046
 • 2,392
 • สินทรัพย์รวม
 • ล้านบาท
 • 80,150
 • 95,357
 • 108,336
 • หนี้สินรวม
 • ล้านบาท
 • 49,672
 • 64,504
 • 76,461
 • ส่วนของผู้ถือหุ้น
 • ล้านบาท
 • 30,478
 • 30,852
 • 31,875