ไทย | EN | 中文 | РУС | 日本語

โครงการแนะนำจากแสนสิริ


 • ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • รายได้รวม
 • ล้านบาท
 • 29,527
 • 38,455
 • 34,395
 • กำไรสุทธิ
 • ล้านบาท
 • 3,393
 • 3,506
 • 3,380
 • สินทรัพย์รวม
 • ล้านบาท
 • 73,147
 • 69,451
 • 72,774
 • หนี้สินรวม
 • ล้านบาท
 • 48,331
 • 42,253
 • 44,678
 • ส่วนของผู้ถือหุ้น
 • ล้านบาท
 • 24,816
 • 27,198
 • 28,096

 การรับรู้รายได้

รายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน และรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย เมื่อได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อแล้ว โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกี่ยวข้องในการบริหาร หรือควบคุมบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมูลค่าที่รับรู้รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากรายการนั้น สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

 

อัตราส่วนการเงิน   2558 2559 1Q2560
 
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.0 2.7 2.2
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.1 0.2 0.1
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า* เท่า 558.7 118.3 104.2
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 0.6 0.6 3.5
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ* เท่า 0.5 0.5 0.3
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 789.1 727.1 1,163.3
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้* เท่า 15.4 14.9 10.8
ระยะเวลาชำระหนี้ วัน 23.3 24.1 33.4
วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 766.5 706.0 1,133.4
 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 32.1% 31.7% 31.7%
อัตรากำไรขั้นต้น (ของรายได้จากโครงการเพื่อขาย) ร้อยละ 29.9% 31.5% 34.2%
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 9.1% 9.8% 7.2%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* ร้อยละ 13.5% 15.6% 9.0%
 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* ร้อยละ 4.9% 5.7% 3.0%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร* ร้อยละ 51.8% 56.7% 28.8%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์* เท่า 0.56 0.5 0.42
 
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า 1.6 1.6 1.6
อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า 1.2 1.1 1.2
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 3.1 3.5 2.7
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 50.00 50.00 50.00
 
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 1.91 1.97 2.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น บาท 0.25 0.24 0.04
 
* ปรับปรุงเพื่อเทียบเป็นรายปี (Annualized)

ทำเลที่ได้รับความนิยม

ดูโครงการทั้งหมดตามแผนที่

ปิดหน้าต่างนี้
COPYRIGHT © 2014 , SANSIRI PUBLIC CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.