โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลการเงิน


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

การรับรู้รายได้ รายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน และรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย เมื่อได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อแล้ว โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกี่ยวข้องในการบริหาร หรือควบคุมบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมูลค่าที่รับรู้รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากรายการนั้น สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

  • ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
  • 2560
  • 2561
  • 2562
  • รายได้รวม
  • ล้านบาท
  • 31,757
  • 27,146
  • 26,291
  • กำไรสุทธิ
  • ล้านบาท
  • 2,825
  • 2,046
  • 2,392
  • สินทรัพย์รวม
  • ล้านบาท
  • 80,150
  • 95,357
  • 108,336
  • หนี้สินรวม
  • ล้านบาท
  • 49,672
  • 64,504
  • 76,461
  • ส่วนของผู้ถือหุ้น
  • ล้านบาท
  • 30,478
  • 30,852
  • 31,875