โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลผู้ถือหุ้น


ข้อมูลหลักทรัพย์


ข้อมูลที่สำคัญ
ชื่อบริษัท บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-3905
0-2201-3906
เบอร์โทรสาร 0-2201-3904
เว็บไซต์ www.sansiri.com
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 19 กรกฏาคม 2539
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ชื่อหลักทรัพย์ SIRI
ราคาพาร์ 1.07 บาท
 
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 16,224,125,722 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 15,903,125,722 บาท
 
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -
 
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 14,862,734,320
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก 14,862,734,320 หุ้น
 
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก -
อัตราส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ 39%
 
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0577C10Z04
ต่างด้าว TH0577C10Z12
NVDR TH0577010R15
วันปิดรอบบัญชี 31-ธันวาคม
 
ชื่อผู้สอบบัญชี
1. นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
2. นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
4. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)