ข้อมูลผู้ถือหุ้น


ข้อมูลหุ้นกู้


ข้อมูล ณ ​วันที่ 31 มีนาคม 2564
มูลค่าการเสนอขาย
รวม(ล้านบาท)
ระยะเวลา
(ปี)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
(%)
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
SIRI229A 2,000 5.0 3.35
SIRI231A 4,000 5.0 3.35
SIRI21NA 2,000 3.5 3.00
SIRI218A 5,000 3.0 3.20
SIRI229B 2,500 3.8 3.60
SIRI222A 4,933 3.0 3.80
SIRI225A 450 3.0 3.50
SIRI236A 4,000 3.8 3.90
SIRI228A 250 3.0 3.25
SIRI21NB 1,204 2.0 3.10
SIRI23OA 4,000 3.7 3.75
SIRI245A 1,378 3.5 3.95
SIRI24OA 3,600 3.7 4.20
SIRI234A 40 2.1 0.00
ครบกำหนดชำระคืน - - - - 8,204 10,133 12,040 4,978