ไทย | EN | 中文 | РУС | 日本語

โครงการแนะนำจากแสนสิริ

 • นายโกวิทย์ โปษยานนท์

  นายโกวิทย์ โปษยานนท์

  ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
 • นายอภิชาติ จูตระกูล

  นายอภิชาติ จูตระกูล

  รองประธานกรรมการ
  ประธานอำนวยการ
 • นายเศรษฐา ทวีสิน

  นายเศรษฐา ทวีสิน

  กรรมการ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • นายวันจักร์ บุรณศิริ

  นายวันจักร์ บุรณศิริ

  กรรมการ
  ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ


 • นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  กรรมการอิสระ
 • นายธงชัย จิรอลงกรณ์

  นายธงชัย จิรอลงกรณ์

  กรรมการ
 • นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  กรรมการอิสระ
 • นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  กรรมการอิสระ


 • นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการอิสระ
 • นายวิชญา จาติกวณิช

  นายวิชญา จาติกวณิช

  กรรมการ
 • นายอภิชาติ จูตระกูล

  นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  กรรมการตรวจสอบ
 • นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการตรวจสอบ
 • นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 • นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 • นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 • นายเศรษฐา ทวีสิน

  นายเศรษฐา ทวีสิน

  ประธานกรรมการ CSR
 • นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  กรรมการ CSR
 • นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  กรรมการ CSR
 • นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายวิชญา จาติกวณิช

  นายวิชญา จาติกวณิช

  กรรมการบริหารความเสี่ยง


 • นายวันจักร์ บุรณศิริ

  นายวันจักร์ บุรณศิริ

  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • นายวิชญา จาติกวณิช

  นายวิชญา จาติกวณิช

  กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • นายวันจักร์ บุรณศิริ

  นายวันจักร์ บุรณศิริ

  กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทำเลที่ได้รับความนิยม

ดูโครงการทั้งหมดตามแผนที่

ปิดหน้าต่างนี้
COPYRIGHT © 2014 , SANSIRI PUBLIC CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.