โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลองค์กร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร


คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 • นายอภิชาติ จูตระกูล

  นายอภิชาติ จูตระกูล

  ประธานกรรมการ
  ประธานอำนวยการ
  ประธานกรรมการลงทุน
  ประธานกรรมการบริหาร
 • นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายเศรษฐา ทวีสิน

  นายเศรษฐา ทวีสิน

  กรรมการ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
  รองประธานกรรมการลงทุน
  รองประธานกรรมการบริหาร
 • นายวันจักร์ บุรณศิริ

  นายวันจักร์ บุรณศิริ

  กรรมการ
  ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการลงทุน
  กรรมการบริหาร
 • นายธงชัย จิรอลงกรณ์

  นายธงชัย จิรอลงกรณ์

  กรรมการ
 • นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  กรรมการอิสระ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการกำกับดูแลกิจการ
  กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายวิชญา จาติกวณิช

  นายวิชญา จาติกวณิช

  กรรมการ
  กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  กรรมการ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการกำกับดูแลกิจการ
  กรรมการลงทุน
  กรรมการบริหาร
 • นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

  นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

  กรรมการ
  กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
  กรรมการลงทุน
 • นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  กรรมการตรวจสอบ
 • นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการตรวจสอบ
 • นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • นายเศรษฐา ทวีสิน

  นายเศรษฐา ทวีสิน

  ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

  นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

  กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายวันจักร์ บุรณศิริ

  นายวันจักร์ บุรณศิริ

  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • นายวิชญา จาติกวณิช

  นายวิชญา จาติกวณิช

  กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • นายอภิชาติ จูตระกูล

  นายอภิชาติ จูตระกูล

  ประธานกรรมการลงทุน
 • นายเศรษฐา ทวีสิน

  นายเศรษฐา ทวีสิน

  รองประธานกรรมการลงทุน
 • นายวันจักร์ บุรณศิริ

  นายวันจักร์ บุรณศิริ

  กรรมการลงทุน
 • นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  กรรมการลงทุน
 • นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

  นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

  กรรมการลงทุน