โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลองค์กร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร


คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 • นายอภิชาติ จูตระกูล

  นายอภิชาติ จูตระกูล

  ประธานกรรมการ
  ประธานอำนวยการ
 • นายเศรษฐา ทวีสิน

  นายเศรษฐา ทวีสิน

  กรรมการ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • นายวันจักร์ บุรณศิริ

  นายวันจักร์ บุรณศิริ

  กรรมการ
  ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
 • นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
 • นายธงชัย จิรอลงกรณ์

  นายธงชัย จิรอลงกรณ์

  กรรมการ
 • นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  กรรมการอิสระ
 • นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  กรรมการอิสระ
 • นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการอิสระ
 • นายวิชญา จาติกวณิช

  นายวิชญา จาติกวณิช

  กรรมการ
 • นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  กรรมการ
  ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ
 • นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

  นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

  กรรมการ
  ที่ปรึกษา คณะบริหาร
 • นายอภิชาติ จูตระกูล

  นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  กรรมการตรวจสอบ
 • นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการตรวจสอบ
 • นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 • นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 • นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 • นายเศรษฐา ทวีสิน

  นายเศรษฐา ทวีสิน

  ประธานกรรมการ CSR
 • นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

  นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

  กรรมการ CSR
 • นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  กรรมการ CSR
 • นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  นายศุภนิจ จัยวัฒน์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายวันจักร์ บุรณศิริ

  นายวันจักร์ บุรณศิริ

  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • นายวิชญา จาติกวณิช

  นายวิชญา จาติกวณิช

  กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  นายพรทัต อมตวิวัฒน์

  กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • นายอภิชาติ จูตระกูล

  นายอภิชาติ จูตระกูล

  ประธาน กรรมการลงทุน
 • นายเศรษฐา ทวีสิน

  นายเศรษฐา ทวีสิน

  รองประธาน กรรมการลงทุน
 • นายวันจักร์ บุรณศิริ

  นายวันจักร์ บุรณศิริ

  กรรมการลงทุน
 • นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  นายอุทัย อุทัยแสงสุข

  กรรมการลงทุน
 • นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

  นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

  กรรมการลงทุน
 • นายสมัชชา พรหมศิริ

  นายสมัชชา พรหมศิริ

  กรรมการลงทุน
 • นางสาววรางคณา อัครสถาพร

  นางสาววรางคณา อัครสถาพร

  กรรมการลงทุน