ข้อมูลองค์กร


จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน
  • เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อนักลงทุนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ หรือนักลงทุนรายย่อย รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
  • ละเว้นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือให้ข้อมูลภายในเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลใดๆ