ข้อมูลนักวิเคราะห์


ติดต่อนักวิเคราะห์


บริษัท ชื่อ-สกุล อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณ พีรวัส คุปติเลิศพงศ peerawat.kupatilertpong
@krungsrisecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณ รัฐศักดิ์ พิริยะอนนท์ Ratasak.Piriyanont
@krungsrisecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณ สรพงษ์ จักรธีรังกูร sorapong.j@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด คุณ วิชชุดา ปลั่งมณี wichuda_p@kks.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคซี ซีมิโก้ จำกัด คุณ วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ woraratp@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณ ชาญยุทธ ศรีสวัสดิ์สกุล chanyut.s@ktbst.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด คุณ สุรีย์พร ศิริศันสนียวงศ์ sureeporn.sirisansaneeyawong@citi.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน pornthipa.ra@cgs-cimb.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณ วทัยพรรณ เอกทักษิณ wattaipun.ekataksin@cimb.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณ ลีนา แพรักขกิจ LeenaP@th.dbs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณ ณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงค์ nathavut@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณ สิริการย์ กฤษฏิ์นิพัทธ์ sirikarn.krisnipat@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) คุณ พรรณารายณ์ วงชาลี phannarai.von
@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) คุณ สมะนันท์ ผลสมบูรณ์โชค Samanun.Polsomboonchok
@th.nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) คุณ นฤมล เอกสมุทร narumon.e@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) คุณ ภูวดล ภูสอดเงิน phoowadol.pho@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย danait@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คุณ จิราภรณ์ ลินมณีโชติ jiraporn@phatrasecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณ เทิดศักดิ์ ทวีธีรธรรม therdsak@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณ นวลพรรณ น้อยรัชชุกร nuanpun@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด คุณ วชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย Vajiralux.sa@asiawealth.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ วนิดา ไกสเล่อร์ Wanida.Ge@rhbgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณ อรณิชา เลิศสัจจานันท์ onnicha.l@aira.co.th