โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลผู้ถือหุ้น


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 (วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2) ซึ่งปรับปรุงจากข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 มีดังนี้