ข้อมูลผู้ถือหุ้น


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีดังนี้