โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลการเงิน


ยอดขาย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ งวด 9 เดือน สิ้นสุด
30 กันยายน 2563
2562 2561 2560 2559 2558
บ้านเดี่ยว 11,842 10,032 15,637 11,659 9,422 8,936
ทาวน์โฮมและมิกซ์ 3,391 2,726 3,199 1,838 1,261 2,066
คอนโดมิเนียม แสนสิริ 3,776 5,984 24,058 13,480 10,287 6,928
คอนโดมิเนียม บริษัทร่วมทุน 3,808 2,064 5,451 11,589 10,620 10,642ยอดขายปี 2563


    ยูนิต มูลค่า
(ล้านบาท)
ร้อยละของ
มูลค่ารวม
%Q-o-Q %Y-o-Y
ไตรมาสที่ 1/2563 บ้านเดี่ยว 331 2,770 42 3 (7)
ทาวน์โฮมและมิกซ์ 152 649 10 (43) (8)
คอนโดมิเนียม แสนสิริ 158 1,825 27 (36) 18
คอนโดมิเนียม บริษัทร่วมทุน 471 1,408 21 669 2
    ยูนิต มูลค่า
(ล้านบาท)
ร้อยละของ
มูลค่ารวม
%Q-o-Q %Y-o-Y
ไตรมาสที่ 2/2563 บ้านเดี่ยว 646 5,987 46 116 136
ทาวน์โฮมและมิกซ์ 629 2,222 17 242 295
คอนโดมิเนียม แสนสิริ 307 1,194 9 (35) 59
คอนโดมิเนียม บริษัทร่วมทุน 900 3,514 27 150 478
    ยูนิต มูลค่า
(ล้านบาท)
ร้อยละของ
มูลค่ารวม
%Y-o-Y
งวด 9 เดือน
สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
บ้านเดี่ยว 1,346 11,842 52 61
ทาวน์โฮมและมิกซ์ 931 3,391 15 114
คอนโดมิเนียม แสนสิริ 898 3,776 17 20
คอนโดมิเนียม บริษัทร่วมทุน 1,396 3,808 17 102
ยอดขายปี 2562


    ยูนิต มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละของมูลค่ารวม %Q-o-Q %Y-o-Y
  ยอดขายรวม 1,288 6,628 100 8 2
ไตรมาสที่ 1/2562 บ้านเดี่ยว 347 2,987 45 4 17
ทาวน์เฮาส์และมิกซ์ 255 703 11 4 165
คอนโดมิเนียม แสนสิริ 358 1,552 23 42 28
คอนโดมิเนียม บริษัทร่วมทุน 328 1,386 21 47 85
  ยอดขายรวม 899 4,456 100 33 75
ไตรมาสที่ 2/2562 บ้านเดี่ยว 297 2,536 57 15 46
ทาวน์เฮาส์และมิกซ์ 158 563 13 20 72
คอนโดมิเนียม แสนสิริ 335 750 17 52 93
คอนโดมิเนียม บริษัทร่วมทุน 82 608 14 56 27
  ยอดขายรวม 467 2,856 100 36 83
ไตรมาสที่ 3/2562 บ้านเดี่ยว 238 1,817 64 28 59
ทาวน์เฮาส์และมิกซ์ 56 317 11 44 47
คอนโดมิเนียม แสนสิริ 147 836 4 12 91
คอนโดมิเนียม บริษัทร่วมทุน 26 114 4 119 104
  ยอดขายรวม 1,446 6,865 100 140 4
ไตรมาสที่ 4/2562 บ้านเดี่ยว 298 2,693 39 48 6
ทาวน์เฮาส์และมิกซ์ 343 1,144 17 261 70
คอนโดมิเนียม แสนสิริ 590 2,846 41 240 6
คอนโดมิเนียม บริษัทร่วมทุน 215 183 3 261 81

    ยูนิต มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละของมูลค่ารวม %Y-o-Y %Q-o-Q
  ยอดขายรวม 4,100 20,806 100 57 -
ปี 2562 บ้านเดี่ยว 1,180 10,032 48 36 -
ทาวน์เฮาส์และมิกซ์ 839 2,726 13 15 -
คอนโดมิเนียม แสนสิริ 1,430 5,984 29 75 -
คอนโดมิเนียม บริษัทร่วมทุน 651 2,064 10 62 -ยอดขายปี 2561


    ยูนิต มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละของมูลค่ารวม %Q-o-Q %Y-o-Y
  ยอดขายรวม 1,234 6,784 100 51 2
ไตรมาสที่ 1/2561 บ้านเดี่ยว 447 3,601 53 33 82
ทาวน์เฮาส์และมิกซ์ 60 265 4 46 44
คอนโดมิเนียม แสนสิริ 440 2,169 32 62 20
คอนโดมิเนียม บริษัทร่วมทุน 287 749 11 85 50
  ยอดขายรวม 4,020 17,772 100 162 119
ไตรมาสที่ 2/2561 บ้านเดี่ยว 405 4,695 26 30 48
ทาวน์เฮาส์และมิกซ์ 741 2,045 12 672 462
คอนโดมิเนียม แสนสิริ 2,813 10,200 57 370 294
คอนโดมิเนียม บริษัทร่วมทุน 88 832 5 11 58
  ยอดขายรวม 2,669 16,608 100 7 68
ไตรมาสที่ 3/2561 บ้านเดี่ยว 419 4,469 27 5 18
ทาวน์เฮาส์และมิกซ์ 69 215 1 89 58
คอนโดมิเนียม แสนสิริ 1,573 8,998 54 12 257
คอนโดมิเนียม บริษัทร่วมทุน 608 2,926 18 252 5
  ยอดขายรวม 1,425 7,180 100 57 48
ไตรมาสที่ 4/2561 บ้านเดี่ยว 349 2,872 40 36 6
ทาวน์เฮาส์และมิกซ์ 188 674 9 213 37
คอนโดมิเนียม แสนสิริ 625 2,691 37 70 52
คอนโดมิเนียม บริษัทร่วมทุน 263 943 13 68 81

    ยูนิต มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละของมูลค่ารวม %Y-o-Y %Q-o-Q
  ยอดขายรวม 9,348 48,344 100 25 -
ปี 2561 บ้านเดี่ยว 1,620 15,637 32 34 -
ทาวน์เฮาส์และมิกซ์ 1,031 3,199 7 74 -
คอนโดมิเนียม แสนสิริ 5,451 24,058 50 78 -
คอนโดมิเนียม บริษัทร่วมทุน 1,246 5,451 11 53 -