โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลการเงิน


ยอดขาย

Sansiri's New Launchesยอดขายปี 2561


    ยูนิต มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละของมูลค่ารวม %Q-o-Q %Y-o-Y
  ยอดรวม 1,234 6,784 100 -51 2
ไตรมาสที่
1/2561
บ้านเดี่ยว 447 3,601 53 33 82
ทาวน์โฮม 55 252 4 -35 -46
คอนโดมิเนียม 440 2,169 32 -62 -20
JV Projects 287 749 11 -85 -50
MIX 5 13 0 -88 N/A
  ยอดรวม 4,020 17,772 100 162 119
ไตรมาสที่
2/2561
บ้านเดี่ยว 405 4,695 26 30 48
ทาวน์โฮม 704 2,019 11 702 455
คอนโดมิเนียม 2,813 10,200 57 370 294
JV Projects 88 832 5 11 -58
MIX 10 26 0 98 N/A
  ยอดรวม 2,669 16,608 100 -7 68
ไตรมาสที่
3/2561
บ้านเดี่ยว 419 4,469 27 -5 18
ทาวน์โฮม 63 195 1 -90 -62
คอนโดมิเนียม 1,573 8,998 54 -12 257
JV Projects 608 2,926 43 252 -5
MIX 6 21 0 -19 N/A
  ยอดรวม 1,423 7,164 100 -57 -48
ไตรมาสที่
4/2561
บ้านเดี่ยว 350 2,877 40 -36 7
ทาวน์โฮม 176 637 9 227 66
คอนโดมิเนียม 628 2,736 38 -70 -52
JV Projects 258 881 13 -70 -82
MIX 11 34 0 65 -68

    ยูนิต มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละของมูลค่ารวม %Q-o-Q %Y-o-Y
  ยอดรวม 9,346 48,328 100 - -
ปี 2561 บ้านเดี่ยว 1,621 15,642 32 - -
ทาวน์โฮม 998 3,102 6 - -
คอนโดมิเนียม 5,454 24,103 50 - -
JV Projects 1,241 5,389 11 - -
MIX 32 93 0 - -