ข่าวสารและสื่อ

อัปเดตข่าวสารจากสื่อหลากหลายช่องทาง ล่าสุดได้ที่นี่

แสนสิริเปิด “พื้นที่สำหรับเด็ก เพลิน รู้ เรียน เล่น”

แสนสิริ ผนึก ยูนิเซฟ และพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง เปิด “พี้นที่สำหรับเด็ก เพลิน รู้ เรียน เล่น (Child-friendly Space)” รังสรรค์พื้นที่ว่างโครงการก่อสร้าง มอบความรู้และเสริมทักษะให้แก่เด็กที่ขาดโอกาส หวังช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในจังหวัดสงขลาให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างอนาคตให้แก่เด็กในจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน เริ่มคุณภาพชีวิตดีๆ แล้วที่ “ดีคอนโด กาญจนนิช หาดใหญ่”คอนโดมิเนียมโครงการแรกของแสนสิริ
 
โครงการ “พี้นที่สำหรับเด็ก เพลิน รู้ เรียน เล่น (Child-friendly Space)” เกิดจากแนวทางการดำเนินงานของแสนสิริ ในด้าน Social Change หรือ CSR ว่าด้วย “การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้า” ผ่านเจตนารมณ์ในการไม่ใช้แรงงานเด็ก  สนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ ที่ธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้อง และสิทธิในการบอกเลิก สัญญาว่าจ้าง  หากผิดสัญญา ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างแสนสิริ ยูนิเซฟ และพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง ที่มีเจตนารมย์ร่วมกันในการรณรงค์ยุติการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ที่ถูกละเลยจากสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะมอบโอกาสทางการเรียนรู้พื้นฐานสำคัญเบื้องต้นให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส ให้มีทักษะและพัฒนาการที่เหมาะสม ตลอดจนมอบพื้นที่ปลอดภัยแก่เด็กที่เป็นลูกหลานแรงงานที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในจังหวัดให้ปลอดภัยจากอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน
 
 
นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ในนามของจังหวัดสงขลามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีส่งมอบโครงการ “พี้นที่สำหรับเด็ก เพลิน รู้ เรียน เล่น (Child-friendly Space)” โดยเล็งเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนสังคมในจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเปิดโอกาสให้เยาวชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่ออนาคตของจังหวัด ได้เรียนรู้เบื้องต้น รวมทั้งได้รับการเสริมทักษะและพัฒนาการตามวัย เป็นการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลา อันจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพของเด็กเยาวชนที่เป็นอนาคตของจังหวัดสงขลาให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนตลอดไป” 
 
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แสนสิริได้เข้ามาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลา เพื่อให้ชาวสงขลาได้รับที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและตรงตามกับไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ เพื่อสร้างการนำเสนอทางเลือกที่อยู่อาศัยรวมทั้งแนวทางการใช้ชีวิตนอกเหนือไปจากนั้นแสนสิริไม่เพียงแต่จะเข้าไปพัฒนาโครงการคุณภาพในจังหวัดเท่านั้น แต่ยังมีความตั้งใจจริงที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดที่เข้าไปพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจ “วันนี้ พรุ่งนี้ ตลอดไป” สำหรับจังหวัดสงขลา แสนสิริมีความตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องจากเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนมีบทบาทและกลไกสำคัญในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดให้เจริญเติบโต ดังนั้นเบื้องต้นเด็กและเยางชนจึงควรมีโอกาสได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสม  ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในจังหวัดสงขลายังมีเด็กอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ที่ถูกละเลยจากสังคม ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกับยูนิเซฟ และ บริษัท Well Graded Engineering ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างโครงการดีคอนโด  กาญจนวนิช หาดใหญ่ โครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริที่หาดใหญ่ จัดตั้ง “พี้นที่สำหรับเด็ก เพลิน รู้ เรียน เล่น (Child-friendly Space)” ขึ้นที่โครงการดีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่ เพื่อมอบพื้นที่แห่งการศึกษา และจินตนาการเบื้องต้นให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเยาวชนในจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
“โครงการพี้นที่สำหรับเด็ก เพลิน รู้ เรียน เล่น (Child-friendly Space) เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือเด็ก โดยชาวสงขลาที่สนใจที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนสามารถติดต่อเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กได้เลย ซึ่งในปัจจุบันโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากคนภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่พนักงานในเครือบริษัทแสนสิริเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงบุคคลทั่วไป และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำเข้ามาร่วมโครงการด้วย โดยพวกเขาได้เข้ามาร่วมสละเวลาว่าง เพื่อมาสอนหนังสือให้แก่เด็ก รวมถึงมอบอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และบริจาคของเล่นให้แก่เด็กด้วย สร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริมให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2555 โดยเริ่มครั้งแรกที่โครงการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และขยายต่อเนื่องครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งในปีนี้มีแผนขยายโครงการไปยังจังหวัดอีก 3 จังหวัด ได้แก่ พัทยา ภูเก็ต และโคราช อย่างไรก็ดี ในอนาคตก็ยังวางแผนที่จะเปิดโครงการดังกล่าวในทุกจังหวัดที่แสนสิริได้เข้าไปพัฒนาที่อยู่อาศัย เพราะเราต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้เข้าไปพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจ “วันนี้ พรุ่งนี้ ตลอดไป””  นายอภิชาติ กล่าว