ข้อมูลองค์กร


ลักษณะการดำเนินธุรกิจ


แสนสิริมีบริษัทในกลุ่ม อันประกอบด้วยแสนสิริซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ตามที่แสดงไว้ในแผนภาพโครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท โดยแบ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในลักษณะการกำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ซึ่งสามารถจำแนกตามนโยบายการลงทุน ได้ดังนี้
 • 1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  อันประกอบด้วย
  • ก. โครงการเพื่อขาย
   เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม สำหรับทุกกลุ่มลูกค้าทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยมีโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (พรีคาสท์) ช่วยสนับสนุนการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ด้วย
  • ข. โครงการเพื่อเช่า
   ในลักษณะของการลงทุนพัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์ในรูปแบบการขายสิทธิการเช่าให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจคอมมูนิตี้ รีเทล ภายใต้ชื่อ “ฮาบิโตะ มอลล์” ซึ่งเป็นการเปิดให้ร้านค้าและร้านอาหารเช่าพื้นที่ เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของแสนสิริ
 • 2. กลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์
  ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ได้แก่
  • ธุรกิจบริการด้านการบริหารและจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมบริการตัวแทนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ (Brokerage Service) การบริหารด้านการขายโครงการ (Sales Management) บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Consultancy) และการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management)
  • ธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร (Building Inspection)
  • ธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)
  • กิจการโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา”
  • ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านไลฟ์สไตล์สำหรับบุคคลและลูกค้าองค์กร
  • ธุรกิจให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ (Event Management) และงานวิวาห์ครบวงจร ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • 3. กลุ่มธุรกิจการลงทุน
  แสนสิริกำหนดแผนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแสนสิริที่มุ่งให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตในอนาคต ครอบคลุมทั้งแนวทางการดำเนินชีวิต การทำงาน การพักผ่อนหย่อนใจ และการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ ๆ
 • 1. บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งธุรกิจนายหน้า, บริหารงานขาย, บริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • 2. บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้
  ธุรกิจตรวจสอบอาคาร
 • 3. บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์
  ใธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้านไลฟ์สไตล์สาหรับบุคคลและลูกค้าองค์กร
 • 4. บริษัทคิวอีดับเบิ้ ลยู (ไทยแลนด์)
  ธุรกิจให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่างๆ (Event Management) และงานวิวาห์ครบวงจร ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ
 • 5. บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม
 • 6. บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์
  กิจการโรงเรียน ในชื่อ “โรงเรียนสาธิต พัฒนา”
 • 7. บริษัทศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา
  ธุรกิจบริการให้คาปรึกษาทางธุรกิจ และจัดการองค์กร
 • 1. Sansiri Global Investment Pte. Ltd.
  Holding Company
 • 2. Sansiri Guernsey (2009) Limited
  ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายและ/หรือเพื่อเช่าในประเทศอังกฤษ
 • 3. Sansiri Guernsey (2015) Limited
  ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายและ/หรือเพื่อเช่าในประเทศอังกฤษ