โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลองค์กร


วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย โดยนำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้านการอยู่อาศัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างครบวงจร และสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ภารกิจ

  • • สรรค์สร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพโดยเข้าถึงทุกระดับราคา
  • • นำเสนอรูปแบบการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ
  • • เข้าใจและสร้างสมดุลต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (หลัก 4 เสา ได้แก่ ลูกค้า สังคม พนักงาน และผู้ถือหุ้น)
  • • นำหลักปรัชญาด้านความยั่งยืนมาปรับใช้กับทั้ง ผลิตภัณฑ์ บริการ และขั้นตอนการดำเนินงาน

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

ในปี 2563 แสนสิริยังคงมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์สำคัญ ดังนี้
  1. 1. มุ่งเน้นการเป็นผู้นำในตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบซึ่งยังคงมีตลาดที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยที่แท้จริง
  2. 2. มุ่งเน้นการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
  3. 3. ขยายขอบเขตการสื่อสารของแบรนด์ให้เข้าถึงตลาดมวลชนที่ใหญ่ขึ้น
  4. 4. ผลักดันการขยายธุรกิจบริการและธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากรายได้หลักจากธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นพัฒนาช่องทางการบริการขายต่อและปล่อยเช่าสำหรับลูกค้า และบริการเพื่อส่งเสริมการอยู่อาศัยอื่น ๆ
  5. 5. ต่อยอดแนวคิด “Sansiri Green Mission” เข้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม