โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลผู้ถือหุ้น


หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น


หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด

**บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้แจกของชำร่วย**

หนังสือมอบฉันทะ
ดาวน์โหลด