ข้อมูลการเงิน


โครงการใหม่

ปี 2565 จำนวนโครงการ
บ้านเดี่ยว
ทาวน์โฮม
และมิกซ์
คอนโดมิเนียม
แสนสิริ
คอนโดมิเนียม
บริษัทร่วมทุน
ไตรมาสที่ 1 6 1 3 1 1
ไตรมาสที่ 2 24 6 9 9 0
ไตรมาสที่ 3 4 2 0 2 0
ไตรมาสที่ 4 12 3 4 5 0
รวม 46 12 16 17 1

โครงการในปีที่ผ่านมา

โครงการในปีที่ผ่านมา บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม & มิกซ์ คอนโดมิเนียม รวม
แสนสิริ บริษัทร่วมทุน
2564
จำนวนโครงการ 2 4 8 - 14
จำนวนยูนิต 24 581 2,145 - 2,750
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 683 2,141 3,840 - 6,664
2563
จำนวนโครงการ 3 8 1 - 12
จำนวนยูนิต 534 2,323 800 - 3,657
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 5,297 8,147 1,485 - 14,930
2562
จำนวนโครงการ 8 8 4 - 20
จำนวนยูนิต 1,565 2,251 2,099 - 5,915
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 15,498 7,382 6,699 - 29,579
2561
จำนวนโครงการ 5 7 8 5 25
จำนวนยูนิต 1,273 1,971 6,091 3,939 13,274
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 13,816 5,749 27,975 17,660 65,199
2560
จำนวนโครงการ 4 2 4 4 14
จำนวนยูนิต 1,053 334 3,177 1,363 5,927
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 8,948 1,046 13,111 14,134 37,239
2559
จำนวนโครงการ 7 3 5 5 20
จำนวนยูนิต 1,700 247 1,813 3,019 6,779
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 12,933 1,470 12,837 18,981 46,222
2558
จำนวนโครงการ 6 1 1 3 11
จำนวนยูนิต 1,466 178 86 1,363 3,093
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 9,350 617 1,512 10,653 22,132