โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลการเงิน


โครงการใหม่

ปี 2563 จำนวนโครงการ มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
บ้านเดี่ยว
ทาวน์โฮม
และมิกซ์
คอนโดมิเนียม
แสนสิริ
คอนโดมิเนียม
บริษัทร่วมทุน
ไตรมาสที่ 1 1 1,317 0 1 0 0
ไตรมาสที่ 2 2 1,849 0 2 0 0
ไตรมาสที่ 3 1 7,509 1 2 2 0
ไตรมาสที่ 4 9 9,167 2 5 0 0
รวม 13 15,487 3 10 2 0

โครงการในปีที่ผ่านมา

โครงการในปีที่ผ่านมา บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม & มิกซ์ คอนโดมิเนียม รวม
แสนสิริ บริษัทร่วมทุน
2562
จำนวนโครงการ 8 8 4 - 20
จำนวนยูนิต 1,565 2,251 2,099 - 5,915
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 15,498 7,382 6,699 - 29,579
2561
จำนวนโครงการ 5 7 8 5 25
จำนวนยูนิต 1,273 1,971 6,091 3,933 13,274
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 13,186 5,749 27,975 17,660 65,199
2560
จำนวนโครงการ 4 2 4 4 14
จำนวนยูนิต 1,053 334 3,177 1,368 5,932
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 8,948 1,047 13,111 14,134 37,240
2559
จำนวนโครงการ 7 3 5 5 20
จำนวนยูนิต 1,700 247 1,813 3,019 6,779
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 12,933 1,470 12,837 18,981 46,221
2558
จำนวนโครงการ 6 1 1 3 11
จำนวนยูนิต 1,466 178 86 1,363 3,093
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 9,350 617 1,512 10,653 22,132