ข้อมูลองค์กร

นายโกวิทย์ โปษยานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์)
Cornell University
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DAP)

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
บริษัท
ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นายอภิชาติ จูตระกูล

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานอำนวยการ
ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ปริญญาตรี Bachelor of Science (B.S.),
Finance, University of Utah
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
University of San Diego
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ:

ช่วงเวลา
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ เอท จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จำกัด
บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด
บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด
บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด
บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด
บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด
บริษัท ปารณัท จำกัด
บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด

นายมานะ นพพันธ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมกาารพิจารณาค่าตอบแทน

ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Certification Programme (DCP)
Audit Committee Programme (ACP)
Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2554 - ปัจจุบัน
2547 - 2554

2545 - 2555

ตำแหน่ง
อนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน
อนุกรรมการวิชาการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

บริษัท
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

กระทรวงการคลัง

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปริญญาโท MBA (บริหารธุรกิจ - การเงิน)
New York University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท (บริหารงานวิศวกรรม)
George Washington University
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DAP)/2548
Director Certification Programme (DCP)/2552
Audit Committee Programme (ACP)/2552
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
Role of the Chairman Programme (RCP)/2554
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (พ.ศ. 2554)
Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise & Public Organisation V. 4 (พ.ศ. 2553)
Change Management for Top Executive Programme (GRID Thailand)
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2559)

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ช่วงเวลา
2562 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2561 - 2562
2561
2556 - 2561
2561 – 2563

ตำแหน่ง
กรรมการมีอำนาจจัดการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการมีอำนาจ

บริษัท
บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอลจำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
The Pennsylvania State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Certification Programme (DCP)
Audit Committee Programme

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2548 - ปัจจุบัน
2554
2548 - 2554

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการอำนวยการ ด้านการเงิน

บริษัท
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

นายเศรษฐา ทวีสิน

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
กรรมการผู้จัดการ
รองประธานกรรมการลงทุน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงิน)
Claremont Graduate School
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ช่วงเวลา
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ เอท จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด

นายวันจักร์ บุรณศิริ

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ปริญญาโท (วิศวกรรมเคมี)
Imperial College of Science Technology and Medicine University of London
ประเทศอังกฤษ


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP)/2550
TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)/2562
TLCA CFO Professional Development Programme (TLCA CFO CPD) No. 2/2562
“Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting”
TLCA CFO Professional Development Programme (TLCA CFO CPD) No. 4/2562
“How important are intangible assets impairments?” and “How important of Employee Benefit Actuarial Valuation”

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ช่วงเวลา
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ เอท จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

กรรมการ

ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.)
Director Accreditation Programme (DAP)
Audit Committee Programme (ACP)

สถาบัน
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - 2553
2551 - 2553
2551 - 2553

2549 - 2553

2549 – 2552

ตำแหน่ง
รองประธาน
เลขาธิการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
รองเลขาธิการ
กรรมการ
ประธาน

ที่ปรึกษา

กรรมการ

บริษัท
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท นิวไวเต็ก จำกัด
บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรสทิจ ไดเรคท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด
มิลค์พลัส
บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ จำกัด
บริษัท บางกอก บายน์ดิ้ง จำกัด
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
สถานีตำรวจนครบาล บางรัก
การไฟฟ้านครหลวง

นายธงชัย จิรอลงกรณ์

กรรมการ

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DAP)/2557

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ช่วงเวลา
2560 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2540 – 2563
2539 – 2563
2537 – 2563
2530 – 2563

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท วีเอ็มดี ออโต้เซลส์ จำกัด
บริษัท วี.จี.คาร์ จำกัด
บริษัท วี เพอร์เฟค ออโต้คาร์ จำกัด
บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ จำกัด
บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด
บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คาร์เซลล์ จำกัด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะอินเตอร์เนชั่นแนลโบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท ธนบุรีค้ารถยนต์ จำกัด
บริษัท ธนบุรีพานิชลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท วิริยะลีสซิ่ง จำกัด

นายพรทัต อมตวิวัฒน์

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท (การจัดการ)
Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DAP)/2549
Director Certification Programme (DCP)/2552
Audit Committee Programme (ACP)/2550

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ช่วงเวลา
2563 – ปัจจุบัน
2562 – ปัจจุบัน
2562 – ปัจจุบัน
2562 – ปัจจุบัน
2561 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2558 – 2560

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ

บริษัท
บริษัท โดนาโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท บางกอก เอฟซี แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท เทอริเนกซ์ (สยาม) จำกัด
บริษัท ดูนิ (ไทย) โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท แบล็ค บูล สปอร์ตส์ จำกัด
บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จำกัด
บริษัท โดนาโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายศุภนิจ จัยวัฒน์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปริญญาตรี Bachelor of Science – Engineering
University of Wisconsin – Madison
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
University of Pittsburgh
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Certification Programme (DCP)/2546)
หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26
หลักสูตรผู้นำไทย - จีน รุ่น 3

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
สถาบันวิทยาการผู้นำไทย - จีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ช่วงเวลา
2558 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท
บริษัท อาโนส์ กรุ๊ป 2020 จำกัด
บริษัท วิคเตอร์ มอร์ริส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ประภาวสุ จำกัด

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
Indiana State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Certification Programme (DCP)/2546
Audit Committee Programme (ACP)/2548
ผ่านการอบรมของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ช่วงเวลา
2562 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน
2553 - 2563
2540 - 2563
2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัท
บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอลจำกัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จำกัด

นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
กรรมการบริหาร

ปริญญาตรี (บัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Western Michigan University
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DAP)/2548

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ:

ช่วงเวลา
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
บริษัท ปารณัท จำกัด
บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด
บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท แสนสิริ ไชน่า จำกัด
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด
บริษัท พิวรรธนา จำกัด
บริษัท ชนชัย จำกัด

นายอุทัย อุทัยแสงสุข

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
สาขาไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Middle Tennessee State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ช่วงเวลา
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ เอท จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จำกัด

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

กรรมการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
กรรมการลงทุน
ที่ปรึกษาคณะบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ปริญญาตรี (Bachelor of Arts (Honours) International Relations)
Cambridge University,
United Kingdom


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ช่วงเวลา
2549 - 2562
2552 - 2559
2560 - ปัจจุบัน
2553 - 2562
ตำแหน่ง
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
บริษัท
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
Standard International LLC.
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด

นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกริก


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DAP)/2564

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ช่วงเวลา
2554 - 2562
2546 - 2554
2563 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ผู้อำนวยการฝ่าย
ผู้อำนวยการฝ่าย
บริษัท
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))
บริษัท พฤฒิธาดา จำกัด

นายเมธา อังวัฒนพานิช

กรรมการบริหาร

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

สถาบัน
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่นที่ 14)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 25)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ
และพัฒนาโครงการแนวราบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปภานัน จำกัด
บริษัท พิวรรธนา จำกัด
บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด

นายนพพร บุญถนอม

ประธานที่ปรึกษาอาวุโสสำนักกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท (นิติศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DAP)/2548

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ:

ช่วงเวลา
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จำกัด
บริษัท สิริพัฒน์ เอท จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด

นายสมเกียรติ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ

ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


นายวรเดช ทิมชาติทอง

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ปริญญาตรี (บัญชี)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยบูรพา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-

นายปิติ จารุกำจร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาโรงแรม

ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท (วิศวกรรมโยธา)
North Carolina State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ:

ช่วงเวลา
2563 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
บริษัท สแตนดาร์ด เอเชีย จำกัด
บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ จำกัด
บริษัท สิริ ทีเค ทู จำกัด
บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จำกัด
บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด
บริษัท สิริ ทีเค วัน จำกัด

นายอาณัติ กิติกุลเมธี

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-

นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กร

ปริญญาโท MBA - Management of Technology
Asian Institute of Technology


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Certification Programme (DCP)/2555

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ:

ช่วงเวลา
2555 - 2559
2556 - 2558
2553 - 2554
2547 - 2553
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ

Chief of Staff

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ - การเงินและการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การเงินธุรกิจ)
University of Miami - Coral Gables,
Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ:

ช่วงเวลา
2563 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2561 - 2563
2553 – 2560
2552 – 2560
2557 – 2559
2554 – 2556
2554 – 2556
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัท
บริษัท ฮักส์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จำกัด
บริษัท สิริ ทีเค ทรี จำกัด
บริษัท ศูนย์บุคคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

นายนพปฎล พหลโยธิน

Chief Creative Officer

ปริญญาตรี (การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์)
Kingston University
ประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี
(เศรษฐศาสตร์ - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

London School of Economics and Political Science
ประเทศอังกฤษ


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ:

ช่วงเวลา
2558 – ปัจจุบัน
2556 - 2561
ตำแหน่ง
Director
Creative Director
บริษัท
บริษัท อู้ พหลโยธิน สตูดิโอ จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน)

นางสาวศริยา ทวีแสง

Chief Organization Excellence Officer

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Nanyang Technological University
ประเทศสิงคโปร์


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ:

ช่วงเวลา
2559 – 2562
2555 - 2559
2555
2549 - 2553
2553 – 2554
ตำแหน่ง
ผู้บริหารฝ่ายบริหารธุรกิจดิจิตอล
ผู้อำนวยการอาวุโส
ผู้จัดการทีม
ผู้จัดการทีม
ผู้อำนวยการ
บริษัท
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาววรางคณา อัครสถาพร

ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน

ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท การจัดการ (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหิดล


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
General Management Programme 20 (2559),
CFO’s Orientation Course 2563

สถาบัน
Harvard Business School


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ:

ช่วงเวลา
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
บริษัท ฮักส์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท พร็อพฟิต จำกัด
บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ จำกัด)
บริษัท สิริ ทีเค ทู จำกัด
บริษัท สิริ ทีเค ทรี จำกัด
บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จำกัด
บริษัท สิริ ทีเค วัน จำกัด
บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด

นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ

กรรมการบริหาร

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 3
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการแนวราบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์
บริษัท
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

นายสมชาย ชาญธนเวทย์

กรรมการบริหาร

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

นางณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร

กรรมการบริหาร
เลขานุการกรรมการบริหาร

ปริญญาโท (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
บริษัท
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

นายวิชญา จาติกวณิช

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปริญญาตรี (การตลาด)
University of Tennessee, ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DCP)/2546
Advanced Audit Committee Programme (AACP)/2557

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ช่วงเวลา
2557 – ปัจจุบัน
2540 - 2563
2552 - 2558
2560 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2542 – ปัจจุบัน
2553 - 2559
ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท สินเสือป่า จำกัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟรา จำกัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด