โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลองค์กร

นายโกวิทย์ โปษยานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์)
Cornell University
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DAP)

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
บริษัท
ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นายอภิชาติ จูตระกูล

ประธานกรรมการ
ประธานอำนวยการ
ประธานกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการบริหาร

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
University of San Diego
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2533 - 2555

ตำแหน่ง
ประธานอำนวยการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท ปภานัน จำกัด
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด
บริษัท พิวรรธนา จำกัด
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด
บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ชนชัย จำกัด
บริษัท โรจน์นฤมิต จำกัด

นายมานะ นพพันธ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมกาารพิจารณาค่าตอบแทน

ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Certification Programme (DCP)
Audit Committee Programme (ACP)
Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2554 - ปัจจุบัน
2547 - 2554

2545 - 2555

ตำแหน่ง
อนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน
อนุกรรมการวิชาการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

บริษัท
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

กระทรวงการคลัง

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
New York University
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DAP)
Director Certification Programme (DCP)
Audit Committee Programme (ACP)
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
Monitoring the Quality of Financial Reporting(MRF)
Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
Role of the Chairperson Programme (RCP)

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2556 - ปัจจุบัน
2553 - 2555
2551 - 2554

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
กรรมการ และประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง

บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
The Pennsylvania State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Certification Programme (DCP)
Audit Committee Programme

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2548 - ปัจจุบัน
2554
2548 - 2554

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการอำนวยการ ด้านการเงิน

บริษัท
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

นายเศรษฐา ทวีสิน

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
รองประธานกรรมการลงทุน
รองประธานกรรมการบริหาร

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงิน)
Claremont Graduate School
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
2556- ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2537 - 2555

ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปภานัน จำกัด
บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด
บริษัท พิวรรธนา จำกัด
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ชนชัย จำกัด
บริษัท โรจน์นฤมิต จำกัด

นายวันจักร์ บุรณศิริ

กรรมการ
ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร

ปริญญาโท (วิศวกรรมเคมี)
Imperial College of Science Technology and Medicine University of London
ประเทศอังกฤษ


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DAP)

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2537 - 2555

ตำแหน่ง
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ปภานัน จำกัด
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด
บริษัท พิวรรธนา จำกัด
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด
บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ชนชัย จำกัด
บริษัท โรจน์นฤมิต จำกัด

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

กรรมการ

ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.)
Director Accreditation Programme (DAP)
Audit Committee Programme (ACP)

สถาบัน
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - 2553
2551 - 2553
2551 - 2553

2549 - 2553

2549 – 2552

ตำแหน่ง
รองประธาน
เลขาธิการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
รองเลขาธิการ
กรรมการ
ประธาน

ที่ปรึกษา

กรรมการ

บริษัท
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท นิวไวเต็ก จำกัด
บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เพรสทิจ ไดเรคท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด
มิลค์พลัส
บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ จำกัด
บริษัท บางกอก บายน์ดิ้ง จำกัด
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
สถานีตำรวจนครบาล บางรัก
การไฟฟ้านครหลวง

นายธงชัย จิรอลงกรณ์

กรรมการ

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DAP)

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2552 - ปัจจุบัน
2540 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2530 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะอินเตอร์เนชั่นแนลโบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท ธนบุรีค้ารถยนต์ จำกัด
บริษัท ธนบุรีพานิชลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท วิริยะลีสซิ่ง จำกัด

นายพรทัต อมตวิวัฒน์

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ปริญญาโท (การจัดการ)
Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DAP)
Audit Committee Programme (ACP)
Director Certification Programme (DCP)

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2550 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2555 - 2557
2551 - 2556
2551 - 2554

ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จำกัด
บริษัท โดนาโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
บริษัท ยูโรเทค เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

นายศุภนิจ จัยวัฒน์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
University of Pittsburgh
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DAP)

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2554 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท
บริษัท ฮิลโก้ โกลบอล เอเซีย จำกัด
บริษัท ประภาวสุ จำกัด

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
Indiana State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Certification Programme (DCP)
Audit Committee Programme (ACP)
ผ่านการอบรมของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2558 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2540 - ปัจจุบัน
2542 - 2557
2542 - 2556
2542 - 2553

ตำแหน่ง
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการผังเมือง
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บริษัท เมนสเตย์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จำกัด
กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงโม่หินดวงตะวัน จำกัด
บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงโม่หินพงษ์เทวินทร์ จำกัด

นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์

กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Western Michigan University
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DAP)

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2546 - 2552
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด
บริษัท พิวรรธนา จำกัด
บริษัท ชนชัย จำกัด
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด

นายอุทัย อุทัยแสงสุข

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Middle Tennessee State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
บริษัท สิริพัฒน์ วัน จำกัด
บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จำกัด
บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด
บริษัท ปารณัท จำกัด
บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด บริษัท สิริ ทีเค วัน จำกัด
บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

กรรมการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
กรรมการลงทุน

ปริญญาตรี (Bachelor of Arts (Honours) International Relations)
Cambridge University,
United Kingdom


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2559 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2552 - 2559
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา คณะบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
Standard International LLC.
บริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

นายเมธา อังวัฒนพานิช

กรรมการบริหาร

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

สถาบัน
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่นที่ 14)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 25)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ
และพัฒนาโครงการแนวราบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปภานัน จำกัด
บริษัท พิวรรธนา จำกัด
บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด

นายนพพร บุญถนอม

กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

ปริญญาโท (นิติศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Programme (DAP)

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานที่ปรึกษาสำนักกฎหมาย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด
บริษัท พิวรรธนา จำกัด
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด
บริษัท ชนชัย จำกัด

นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ

กรรมการบริหาร

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 3
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการแนวราบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์
บริษัท
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

นายสมชาย ชาญธนเวทย์

กรรมการบริหาร

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

นางณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร

กรรมการบริหาร
เลขานุการกรรมการบริหาร

ปริญญาโท (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
-

สถาบัน
-


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
บริษัท
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

นายวิชญา จาติกวณิช

กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ปริญญาตรี (การตลาด)
University of Tennessee, ประเทศสหรัฐอเมริกา


การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
Advanced Audit Committee Program (AACP)

สถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2557 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2542 – ปัจจุบัน
2540 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รองกรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สินเสือป่า จำกัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟรา จำกัด
บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)