แชร์เพื่อนมาก...ความสุขก็ยิ่งมาก


เพียงสมาชิก Sansiri Family ชวนเพื่อน
มาเป็นครอบครัวแสนสิริ รับไปเลย
ค่าแนะนำ สูงสุด 1 ล้านบาท*


พร้อมเพื่อนยังได้ส่วนลดพิเศษจากโครงการ
บ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์
ที่ร่วมรายการเพียงโอนก่อน 31 มี.ค. 62 นี้
รายละเอียดค่าแนะนำ

แนะนำเพื่อน (สำหรับสมาชิก Sansiri Family)ข้อมูลผู้แนะนำ *กรุณากรอกข้อมูลจริงของคุณให้ครบถ้วน


*กรุณาตรวจสอบสถานะสมาชิก Sansiri Family ก่อนแนะนำเพื่อนข้อมูลผู้ถูกแนะนำ *กรุณากรอกข้อมูลจริงของคุณให้ครบถ้วน


โครงการที่ต้องการแนะนำ

เงื่อนไขการรับสิทธิค่าแนะนำ

เงื่อนไขการได้รับสิทธิค่าแนะนำ แคมเปญ “Friends to Friends”
1.“ผู้แนะนำ” ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ก่อนแล้ว (แต่ไม่รวมถึงลูกค้าซึ่งเป็นผู้เช่าของบริษัทฯ)
2.“ผู้ถูกแนะนำ”
- เป็นบุคคลใดก็ได้แต่ต้องเป็นลูกค้าใหม่เท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าลูกค้าที่ท่านแนะนำมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ก่อนแล้ว ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับค่าแนะนำใดๆ
- ห้ามเป็นพนักงานของแสนสิริ และ/หรือบริษัทในเครือแสนสิริ หรือบุคคลใดที่ได้รับการแต่งตั้งจากแสนสิริ
- หากลูกค้าที่ท่านแนะนำได้ทำการจองซื้อบ้าน/คอนโด หรือทรัพย์สินอื่นไว้ก่อนที่บริษัทฯ จะได้รับคำร้องแนะนำของท่าน ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับค่าแนะนำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีแนะนำชื่อลูกค้ารายเดียวกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบค่าแนะนำให้แก่ผู้แนะนำที่กรอกและส่งข้อมูลการแนะนำที่ถูกต้องครบถ้วน ให้บริษัทฯ เป็นรายแรก โดยพิจารณาจากวันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลการแนะนำครบถ้วน
4. ผู้ถูกแนะนำต้องจองซื้อโครงการที่ร่วมแคมเปญ Friends to Friends รวม 77 โครงการ ดังปรากฎรายชื่อตามด้านบน
พร้อมเงื่อนไข ดังนี้
• สำหรับโครงการพร้อมอยู่ (Ready To Move) : ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ เมื่อลูกค้าที่ท่านแนะนำได้โอนกรรมสิทธิ์ เสร็จสิ้นก่อนหรือไม่เกินกำหนดภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562
• สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง : ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ เมื่อลูกค้าที่ท่านแนะนำได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายพร้อมชำระเงินตามเงื่อนไขให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ก่อนหรือไม่เกินกำหนดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
5. พนักงานขาย รวมถึงตัวแทนขายอื่น ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่มีสิทธิในการได้รับค่าแนะนำ
6. การชำระค่าแนะนำ จะจัดทำเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม “ผู้แนะนำ” กรณีเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละห้า (5%) ของค่าแนะนำก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง ซึ่งกำหนดชำระภายใน 60 วัน ภายหลังจากผู้ถูกแนะนำได้โอนกรรมสิทธิ์/ทำสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
7. เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและที่สุด