แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Notice )

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของแสนสิริ
แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์
และผู้เยี่ยมชมกิจการ ของแสนสิริ

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของแสนสิริ
แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับลูกค้าและผู้สนใจในสินค้า
และ/หรือบริการ

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคู่ค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับคู่ค้า และผู้มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้
และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงาน บุคคลในครอบครัวของผู้สมัครงานหรือ บุคคลอื่นซึ่งผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลไว้และ พนักงาน​
แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้สมัครงาน
บุคคลในครอบครัวของผู้สมัครงานหรือ
บุคคลอื่นซึ่งผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลไว้

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงาน บุคคลในครอบครัวของผู้สมัครงานหรือ บุคคลอื่นซึ่งผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลไว้และ พนักงาน​
แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)