โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ผู้สมัครเข้าฝึกงาน

     นโยบายนี้ใช้สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานทุกประเภท กับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ กลุ่มบริษัทในเครือ และ/หรือกลุ่มบริษัทร่วมทุน (“บริษัท”) สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัท ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การสัมภาษณ์ การขอข้อมูลเอกสาร เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม อีเมล รวมถึง บุคคลที่สามที่เปิดเผยข้อมูล เช่น บริษัทจัดหางาน ผู้แนะนำ เป็นต้น โดยบริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดถึงการลบ และทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังนี้

     1. คำนิยาม

     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

     “ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

     “คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

     “การประมวลผล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

     • 2.1 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้
      • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ ภาพถ่ายระบุตัวตน ประวัติการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลบิดา มารดา บุตร พี่น้องในครอบครัว เป็นต้น
      • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ID Line Facebook Instagram หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
      • ข้อมูลด้านการศึกษาและทักษะ เช่น ใบรายงานผลการศึกษาวุฒิการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ ประวัติการฝึกอบรม ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ และความสามารถด้านอื่นๆ เป็นต้น
      • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ผลประเมินความรู้ก่อนเข้าทำงาน ประวัติการทำงาน หนังสือรับรองการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น
      • ข้อมูลตามเอกสารที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัท เช่น Resume, Curriculum(CV), จดหมายสมัครงาน เป็นต้น
      • ข้อมูลที่รวบรวมจากท่าน เช่น ข้อมูลที่ท่านระบุหรือให้ไว้แก่บริษัท ข้อมูลที่ท่านแจ้งแก่บริษัทในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ข้อมูลของท่านจากการทำแบบทดสอบต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลท่านให้ไว้ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท
      • ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ จากที่ท่านส่งมอบให้ หรือจากการจัดกิจกรรม และ/หรือจากกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ต่างๆ
      • ข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม และบริการต่างๆ ของบริษัท
      • ข้อมูลอื่นๆ เช่น ผู้แนะนำ รายละเอียดผู้อ้างอิง เป็นต้น
      • พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยบริษัทมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล เช่น
       • หมายเลขไอพี (IP address)​
       • ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
       • หน้าเว็บ (Web Page) ที่เข้าเยี่ยมชม
       • เวลาที่เยี่ยมชม
       • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท
       • ระบบปฏิบัติการต่างๆ ภายในบริษัท
      • ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ
       • ข้อมูลสุขภาพ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ประวัติการรักษาพยาบาล โรคประจำตัว ผลการตรวจร่างกาย หมู่โลหิต ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น
       • ความเชื่อในลัทธิศาสนา เชื้อชาติ ​
       • ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
      • ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่บริษัท และบริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องขอความยินยอม ได้แก่
       • การให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการให้แก่ท่าน ตามที่ท่านประสงค์ หรือที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
       • การให้ข้อมูลที่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท การรักษาความปลอดภัยของอาคาร การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นต้นจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท การรักษาความปลอดภัยของอาคาร การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น​​
      • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

      กรณีที่ท่านได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงาน บริษัทจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานต่อไป​

     • 2.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนด้วย

      กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้นๆ กำหนด โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
     • 2.3 วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
      • ผ่านช่องทางของบริษัท เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางแอปพลิเคชัน (Application) เอกสาร ด้วยวาจา ตามสถานการณ์ เว็บไซต์ของบริษัท
      • ผ่านช่องทางของพาร์ทเนอร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่น และ/หรือบุคคลที่สามที่เปิดเผยข้อมูล เช่น เว็บไซต์จัดหางาน อีเมล ผู้แนะนำ ผู้รับจ้างของบริษัท เป็นต้น
      • ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคาร เป็นต้น
     • 2.4 เด็ก

      บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่เด็กที่อายุไม่เกิน 10 ปี (“ข้อจำกัดด้านอายุ”) หากท่านมีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ และมีความจำเป็นในการติดต่อในกิจการที่เกี่ยวข้องด้านงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท ขอให้บิดามารดาให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      หากท่านเป็นบิดามารดาของเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุและทราบว่าบุตรของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัท โปรดติดต่อบริษัท และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้

     3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

     • 3.1 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้สมัคร ก่อนเข้าเป็นพนักงาน ผู้ฝึกงาน พนักงานชั่วคราว พนักงานจ้างเหมาภายนอก การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร การประเมินความสามารถในการทำงาน การพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลากรของบริษัทฯ
     • 3.2 เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน กิจกรรมการสมัครงานของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต
     • 3.3 เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม กิจการต่างๆ ของบริษัท
     • 3.4 เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด
     • 3.5 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ/หรือ สุขภาพของบุคคล
     • 3.6 เพื่อประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น การยืนยันระบุตัวตนในการผ่านเข้าออกสถานที่ทำงาน การเข้า-ออกของยานพาหนะ การขนย้ายทรัพย์สิน เป็นต้น
     • 3.7 เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาวิเคราะห์และจัดสรรกำลังคน การจัดทำรายงาน การส่งข้อมูลให้หน่วยงานราชการ/หน่วยงานกำกับดูแล การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากพนักงาน
     • 3.8 เพื่อการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการสมัครงาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศต่างๆ
     • 3.9 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นใดอันจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
     • 3.10 บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ เป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเหตุอื่นใดอันชอบด้วยกฎหมาย

     4. ผู้ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     • 4.1 กลุ่มบริษัทในเครือ และ/หรือกลุ่มบริษัทร่วมทุน พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง พาร์ทเนอร์ของบริษัท บริษัทคู่สัญญาที่บริษัทใช้บริการ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวกับการกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร การว่าจ้างพนักงาน การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบันการเงิน คู่ธุรกิจ ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น
     • 4.2 บุคคลอื่น รวมถึงตัวแทน ผู้รับจ้างของบุคคลนั้น ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำสถิติ หรือกิจการที่จำเป็นด้านงานทรัพยากรบุคคล
     • 4.3 มหาวิทยาลัยรวมถึงอาจารย์ของผู้สมัครฝึกงานในการแจ้งผลการสมัครฝึกงาน
     • 4.4 หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือตามข้อตกลงที่บริษัทมีต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลอื่นใด
     • 4.5 บริษัทอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือตามข้อตกลงที่บริษัทมีต่อหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถบังคับใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศดังกล่าวกำหนดไว้

     5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

     • 5.1 บริษัทจะใช้โปรโตคอลที่ปลอดภัย (Secure Protocol) ที่เป็นมาตรฐานสำหรับการรักษาความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และมีการเข้ารหัสลับข้อมูล (Encryption) รวมถึงจัดให้มี Firewall เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศอีกด้วย
     • 5.2 กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือนิติบุคคล ภายนอกในการพัฒนา ดูแลรักษาระบบและ/หรือการประมวลผลข้อมูล สำหรับการจัดสรรทรัพยากร และ/หรือให้บริการในนามของบริษัท รวมถึง บริษัทอาจใช้โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันที่มิใช่ของบริษัทในรูปแบบของการให้บริการซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและ/หรือการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทจะไม่อนุญาตให้บุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และบุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้บริษัท จะต้องมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทด้วยเช่นกัน
     • 5.3 กรณีที่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบเอกสาร บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน และบริษัทผู้รับจ้างจัดเก็บเอกสาร

     6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     • 6.1 ท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งได้ให้ไว้และอยู่ในความควบคุมของบริษัท หรือขอให้เปิดเผยการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ เป็นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
     • 6.2 ท่านสามารถแจ้งยกเลิกให้บริษัทใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ได้ เว้นแต่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บริษัทมีสิทธิประมวลผลได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ต้องขอความยินยอม ทั้งนี้ ภายหลังจากการยกเลิกดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้

      ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลประวัติไว้เพื่อการตรวจสอบการสมัครงานแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป
     • 6.3 หากบริษัทไม่ดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถขอให้บริษัทดำเนินการทำลาย ลบ หรือระงับใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อได้
     • 6.4 ท่านสามารถขอดำเนินการสิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้​
     • 6.5 ท่านสามารถดำเนินการตามสิทธิข้างต้นโดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน โดยแจ้งผ่านทาง Call Centre โทร 1685 โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอดังกล่าว

      (*ทั้งนี้ ท่านจะเริ่มใช้สิทธิดังกล่าวได้เมื่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว)

     7. กิจการเกี่ยวกับข่าวสารงานทรัพยากรบุคคล​

     ในกรณีที่บริษัทส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งงาน รวมถึงกิจกรรม สวัสดิการต่างๆ และกิจการที่น่าสนใจให้แก่ท่าน หากท่านตกลงรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ประสงค์จะยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน โดยแจ้งผ่านทาง Call Centre โทร 1685

     8. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

     • 8.1 ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัท หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัท​
     • 8.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด
     • 8.3 การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย, คำสั่ง, กฎ, ข้อบังคับ, คำสั่งศาล, หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ ตามความจำเป็นอื่นใด ​

     9. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล​

     บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้เก็บรวบรวมจากท่านดังนี้

     • กรณีผู้สมัครงาน จัดเก็บเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล
     • กรณีที่ท่านได้รับคัดเลือกเป็นพนักงาน หรือเข้าฝึกงาน บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปในฐานะการเป็นพนักงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน หรือการฝึกงานของท่านต่อไป

     ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการจัดเก็บที่มากกว่าระยะเวลาข้างต้น และ/หรือภายใต้กฎหมายว่าด้วยอายุความ

     เมื่อพ้นระยะเวลาการจัดเก็บแล้ว บริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากฐานข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) และ/หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บในระบบ (Soft Copy) และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

     10. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

     ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท คือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน โดยท่านสามารถต่อทาง Call Centre โทร 1685

     11. การปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ การติดต่อบริษัท

     • 11.1 บริษัทอาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการแก้ไข บริษัทจะปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งทางเว็บไซต์ และ/หรือประกาศแจ้งจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน ซึ่งแนะนำให้ท่านควรเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ
     • 11.2 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ช่องทางการติดต่อถึงผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 10 ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงให้ดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด


      ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564