Buyer's Guide

ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2552 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แต่ละอาคารชุด
จะมีชาวต่างชาติ (ซึ่งรวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้
รวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 49 (49%) ของเนื้อที่ (ไม่ใช่จำนวนห้องชุด)
ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด ส่วนที่เหลือ
อีกร้อยละ 51 (51%) ต้องถือกรรมสิทธิ์โดยคนไทยหรือนิติบุคคลไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง
เงื่อนไขการขาย
การชำระเงินก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ(30%)
ก) เงินจอง:
วางเงินมัดจำ จำนวน 50,000.00 บาท สำหรับ 1 ห้องนอน,
จำนวน 80,000.00 บาท สำหรับ 2 ห้องนอน, และ 100,000 บาท
สำหรับ 3 ห้องนอน ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาห้องชุด
โดยจะนำไปหักออกจากเงินที่ผู้จองต้องชำระในวันทำสัญญา
ข) เงินทำสัญญา:
ชำระเงินในอัตราร้อยละ 30 ของราคาห้องชุด ในวันที่ลงนามสัญญา
จะซื้อจะขายห้องชุด โดยท่านต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขาย
ห้องชุดกับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หรือในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
นับแต่วันที่ลงนามหนังสือจองซื้อห้องชุดดังกล่าว
ราคาห้องชุดส่วนที่เหลือ ชำระเมื่อโอนกรรมสิทธิ์(70%)
การโอนเงิน: มีทางเลือก 3 ทางในการโอนเงิน
1. เปิดบัญชีธนาคารในท้องถิ่นในประเทศไทยในชื่อของผู้จะซื้อและส่งเงินเข้าบัญชีนั้น
2. โอนเงินเข้าบัญชีของผู้จะขาย และผู้จะขายจะจัดการทำงานเอกสาร/
หนังสือรับรองทั้งหมด 3. ในกรณีที่ซื้อทรัพย์สินผ่านบริษัทของไทย อาจโอนเงินโดยตรง
เข้าบัญชีธนาคารของบริษัทนั้นก็ได้
วิธีการชำระเงิน
ชาวต่างชาติจำเป็นต้องส่งเงินอย่างน้อย USD. 20,000.00 เข้ามาในประเทศไทย
ต่อการโอนหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้รับแบบโอนเงิน FOREX แบบนี้จำเป็นต้องใช้ในการโอน
ห้องชุดภายใต้กรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ และสำหรับการส่งเงินกลับออกจาก
ประเทศไทยด้วยถ้าจำเป็นในอนาคต
หมายเหตุ:
การปริวรรตเงินตราเป็นเงินไทยต้องกระทำในประเทศไทยและไม่ก่อนที่จะทำการ
โอนเข้ามาในประเทศ นอกจากนั้น ต้องระบุคำสั่งในการโอนว่าเพื่อซื้อทรัพย์สินด้วย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ก.) ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ - อัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินทรัพย์สิน
(อัตรานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของภาครัฐ) 50% ชำระโดยผู้จะขาย
และ 50% ชำระโดยผู้จะซื้อ ในวันโอนกรรมสิทธิ์
ข.) เงินกองทุน - ชำระในอัตรา 500 บาท ต่อตารางเมตร และต้องชำระล่วงหน้า
ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ชำระในอัตรา 60 บาท ต่อตารางเมตร
ต่อเดือน ชำระล่วงหน้าในวันโอนกรรมสิทธิ์
หมายเหตุ:
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือค่าธรรมเนียมในการจัดการ/ดูแลบำรุงรักษาใช้สำหรับ
การบริหารจัดการ การซ่อมแซมและการดูแลรักษาทรัพย์สินทั่วไปของอาคาร
ทรัพย์สินส่วนกลาง พื้นที่ส่วนกลางนอกเหนือจากห้องชุด การรักษาความปลอดภัย
การดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม:
คำประกาศ:
ข้อมูลที่ให้ในเอกสารนี้ควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
ขอแนะนำให้ท่านติดต่อทีมงานขายมืออาชีพของเราที่ โทร. 1685และ ขอคำปรึกษา
จากที่ปรึกษากฎหมายก่อนการซื้อทรัพย์สินในประเทศไทย