แนะนํา

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

      {{submenu_experience-ss_col_1}}
      {{submenu_experience-ss_col_2}}
      {{submenu_experience-ss_col_3}}

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     ชวนน้องๆ ชาวม.กรุงเทพ ร่วมออกแบบ พื้นที่ส่วนกลาง กับ ดีคอนโด ชวนน้องๆ ชาวม.กรุงเทพ ร่วมออกแบบ พื้นที่ส่วนกลาง กับ ดีคอนโด

     ชวนน้องๆ ชาว ม.กรุงเทพ
     ร่วมออกแบบ
     พื้นที่
     ส่วนกลาง กับ ดีคอนโด

     หัวข้อ “DESIGN for LIFE ALL GOOD”
     ดีไซน์เพื่อทุกไลฟ์สไตล์ ดีรอบด้าน

     ภายใต้การร่วมมือระหว่าง

     Bangkok university x dcondo by sansiri

     รายละเอียดกิจกรรม

     BUD : D AWARD
     (บัดดี อวอร์ด)​

     โครงการจัดประกวดออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง Low Rise - Condo ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย
     จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

     ​โจทย์การออกแบบ​

     • การออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการใช้พื้นที่ส่วนกลางของกลุ่มเป้าหมาย
     • การออกแบบที่สร้างบรรยากาศ สร้างความมีชีวิตชีวา และสร้างความแปลกใหม่ให้กับการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง ตามหัวข้อ
      “ดีไซน์เพื่อทุกไลฟ์สไตล์ดีรอบด้าน”
     • การออกแบบสภาพแวดล้อมที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์และคุณค่าที่โครงการมอบให้ โดยเน้นเรื่องของแนวคิดการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง อย่างยั่งยืน

     จากการร่วมมือกันทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังให้เกิดการ พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักศึกษา นอกจากจะคำนึงถึงเรื่องพื้นที่ส่วนกลางในโครงการพักอาศัย ทั้งเรื่องความต้องการ และเหมาะสมต่อการใช้งานที่ตรงกับนักศึกษาแล้ว ยังให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมส่วนกลางได้อย่างทั่วถึง มีการคิดพัฒนา โครงการอย่างยั่งยืนตั้งแต่วิธีกระบวนการคิดการออกแบบ เพื่อส่งผลที่ดีต่อสภาพแวดล้อม และผู้อยู่อาศัย

     อย่างไรก็ตาม ผู้อาศัยในคอนโดมิเนียมมีหลากหลายกลุ่มและหลากหลายความต้องการ จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการประกวดพื้นที่ส่วนกลาง ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยผลงานและ Insight ของน้องๆ จะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางของ dcondo Community ใส่รายละเอียดลงไปในแต่ละเฟส ตามคอนเซ็ปโครงการ ที่สื่อถึงการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัย และตอบโจทย์นักศึกษายุค New Generation อย่างแท้จริง

     *ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรับสมัคร วันที่ 7 ก.พ. 2567

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

     รายชื่อผู้ผ่านการรับสมัคร

     ลำดับ หมายเลขการประกวด ชื่อ-นามสกุล คณะ
     1 BUDD001 สุกัญญา พรมสามี สถาปัตย์ฯ
     2 BUDD002 พีรพัฒน์ สวนเหยี่ยว สถาปัตย์ฯ
     3 BUDD003 ธีรภัทร บุญประเสริฐ สถาปัตย์ฯ
     4 BUDD004 ปานิศา จันทา สถาปัตย์ฯ
     5 BUDD005 นัทธนันท์ แซ่ลิ้ม สถาปัตย์ฯ
     6 BUDD006 เอมรินทร์ ศรีมะนาว สถาปัตย์ฯ
     7 BUDD007 ศุภกร สายด้วง สถาปัตย์ฯ
     8 BUDD008 ณัฐวดี ร่างใหญ่ สถาปัตย์ฯ
     9 BUDD009 เสฏฐพงศ์ เพชรวิบูล สถาปัตย์ฯ
     10 BUDD010 จันทร์จิรา เหลียง สถาปัตย์ฯ
     11 BUDD011 วริศรา เสือสี สถาปัตย์ฯ
     12 BUDD012 อภิรภัทร ปันทะตัน สถาปัตย์ฯ
     13 BUDD013 ณัฐวัตร มั่งมี สถาปัตย์ฯ
     14 BUDD014 คณิษร วรดาบุญกฤต สถาปัตย์ฯ
     15 BUDD015 ปัฐมวรรณ์ แก้วหาญ สถาปัตย์ฯ
     16 BUDD016 กันดิศ เลขวรรณวิจิตร สถาปัตย์ฯ
     17 BUDD017 ธนพล อ่ำพันเงิน สถาปัตย์ฯ
     18 BUDD018 พงศ์ภัค พิทักษ์เจริญวงศ์ สถาปัตย์ฯ
     19 BUDD019 มัลลิกา ไชโย สถาปัตย์ฯ
     20 BUDD020 ปิยาภรณ์ แทนนิกร สถาปัตย์ฯ
     21 BUDD021 วรวิชญ์ จัตวานิช สถาปัตย์ฯ
     22 BUDD022 ณัตพงศ์ ประสมศรี สถาปัตย์ฯ
     23 BUDD023 ณฉัตร์จณิน ปุญญจารุพุทธากูร สถาปัตย์ฯ
     24 BUDD023 จิตรลดา ศรีวารี สถาปัตย์ฯ
     25 BUDD024 ชญานิศ อัตราภรณ์ประดิษฐ์ สถาปัตย์ฯ
     26 BUDD024 บุณยชา เงินวิไลวัฒนา สถาปัตย์ฯ
     27 BUDD025 เสาวลักษณ์ คูหาแก้ว สถาปัตย์ฯ
     28 BUDD026 อัมรีต้า ซิงห์ สถาปัตย์ฯ
     29 BUDD026 พิมพ์พิสุทธิ์ วงษ์ประเสริฐ สถาปัตย์ฯ
     30 BUDD027 Anuchit kantongdee สถาปัตย์ฯ
     31 BUDD028 ชลธิชา คณะเจริญ สถาปัตย์ฯ
     32 BUDD029 สิริพร ตั้งบุญทวี สถาปัตย์ฯ
     33 BUDD030 อริสรา อุดมรัตน์ สถาปัตย์ฯ
     34 BUDD031 พิมพ์รวี ปวุตินันท์ สถาปัตย์ฯ
     35 BUDD032 วรรณพร พงษ์สวัสดิ์ สถาปัตย์ฯ
     36 BUDD033 เจียระไน เต้นปักษี สถาปัตย์ฯ
     37 BUDD034 วรันธร วงค์ทา สถาปัตย์ฯ
     38 BUDD034 ทิพย์สุคนธ์ สืบสมุทร สถาปัตย์ฯ
     39 BUDD035 มัชฌิมา พุฒสุข สถาปัตย์ฯ
     40 BUDD036 ชนัญชิดา เชิดชูธรรม สถาปัตย์ฯ
     41 BUDD037 นงค์นุช แม้นชัยภูมิ สถาปัตย์ฯ
     42 BUDD037 ชนัญชิดา ศรีสะอาด สถาปัตย์ฯ
     43 BUDD038 สุภัสสรา รัศมี สถาปัตย์ฯ
     44 BUDD039 พนัชกร ทรัพย์สิน สถาปัตย์ฯ
     45 BUDD040 ณัฐกานต์ มากศิริ สถาปัตย์ฯ
     46 BUDD041 ปัฐวี คงวุธ สถาปัตย์ฯ
     47 BUDD042 ลิปิการ์ ค้าน้ำสี สถาปัตย์ฯ
     48 BUDD043 มนัสนันท์ เเน่นหนา สถาปัตย์ฯ
     49 BUDD044 พนมกร สุนัติ สถาปัตย์ฯ
     50 BUDD045 ลลิตา จำรูญ สถาปัตย์ฯ
     51 BUDD046 โสภาพรรณ นุ้ยไสน สถาปัตย์ฯ
     52 BUDD047 วรรณภัทร อรรถประวิทย์ สถาปัตย์ฯ
     53 BUDD048 ฟารียัน กาจิ สถาปัตย์ฯ
     54 BUDD049 ธนัญญา อวยชัยรุ่งโรจน์ สถาปัตย์ฯ
     55 BUDD049 ธนาภา อวยชัยรุ่งโรจน์ สถาปัตย์ฯ
     56 BUDD050 หฤทัย บุญเหลือ สถาปัตย์ฯ
     57 BUDD051 อดิสรณ์ สิมมา สถาปัตย์ฯ
     58 BUDD052 พิมพ์นิภา คำคง สถาปัตย์ฯ
     59 BUDD053 ปัญญวัต ศรีปัญญา สถาปัตย์ฯ
     60 BUDD054 ปกรณ์ จิตเกษม สถาปัตย์ฯ
     61 BUDD055 ทัศน์หทัย เพชรจรัส สถาปัตย์ฯ
     62 BUDD056 ภัทรวดี อุดมพิทักษ์ สถาปัตย์ฯ
     63 BUDD056 ภาสกร รัศมี สถาปัตย์ฯ
     64 BUDD057 อมลวรรณ เช็ดขุนทด สถาปัตย์ฯ
     65 BUDD058 Natthanicha Khaengraeng สถาปัตย์ฯ
     66 BUDD059 ณัชชา ดำหาย สถาปัตย์ฯ
     67 BUDD060 วริศรา กิจกุศลทรัพย์ สถาปัตย์ฯ
     68 BUDD061 ศุภิสรา จันทร์นวล สถาปัตย์ฯ
     69 BUDD062 วรวิทย์ ชูกลิ่น สถาปัตย์ฯ
     70 BUDD063 ธนกร รัศมีโชติ สถาปัตย์ฯ
     71 BUDD064 เพ็ญสินี พุฒิเชาวโรจน์ สถาปัตย์ฯ
     72 BUDD064 ณชา ไชยศิริ สถาปัตย์ฯ
     73 BUDD065 ธีระพงษ์ ยุ้งกระโทก สถาปัตย์ฯ
     74 BUDD066 ศันศนีย์ จิตอุดมศักดิ์ สถาปัตย์ฯ
     75 BUDD066 อภิสิทธิ์ ปรักมาศ สถาปัตย์ฯ
     76 BUDD067 อินทิรา หงษ์ร่อน สถาปัตย์ฯ
     77 BUDD067 ทองแท้ โจมพลอย สถาปัตย์ฯ
     78 BUDD068 เสาวภาคย์ ผลเลขา สถาปัตย์ฯ
     79 BUDD068 ธรณ์ธันย์ แสงสุวรรณ สถาปัตย์ฯ
     80 BUDD069 VONGPHALLYMONYPICH MEAS สถาปัตย์ฯ
     81 BUDD069 จุฑารัตน์ เผือกสวัสดิ์ สถาปัตย์ฯ
     82 BUDD070 กัลย์ฐิตา พูลมา สถาปัตย์ฯ
     83 BUDD071 สิรวิชญ์ ยะแสง สถาปัตย์ฯ
     84 BUDD072 รัชนาท ช่างเรือ สถาปัตย์ฯ
     85 BUDD072 ณัฐรินทร์ สุวรรณสังข์ สถาปัตย์ฯ
     86 BUDD073 พฤกษา มาตุเวส สถาปัตย์ฯ
     87 BUDD074 อี้ หลง หวู สถาปัตย์ฯ
     88 BUDD075 ณัฏฐนันท์ นางนวล สถาปัตย์ฯ
     89 BUDD075 พฤฒิพงศ์ คฤหเดช สถาปัตย์ฯ
     90 BUDD076 ปุณฑรี ทิศา สถาปัตย์ฯ
     91 BUDD077 ดารารักษ์ สิทธิเสนา สถาปัตย์ฯ
     92 BUDD078 Sofron Saleemad สถาปัตย์ฯ
     93 BUDD079 ณัฐธิดา รุ่งโรจน์ สถาปัตย์ฯ
     94 BUDD080 อัญชิสา ชูพัฒนพงศ์ สถาปัตย์ฯ
     95 BUDD081 เกวลิน หอมทั่ว สถาปัตย์ฯ
     96 BUDD082 Yi hsuan wu สถาปัตย์ฯ
     Load more

     ร่วมโหวตงานออกแบบที่ชื่นชอบ

     เพื่อรับรางวัลพิเศษ
     POPULAR VOTE
     ขวัญใจชาว ม.กรุงเทพ


     ผู้ออกแบบ: สุกัญญา พรมสามี

     ชื่อผลงาน: Sight Of Relax

     ดูรายละเอียด
     Sight Of Relax

     VOTE

     1 %

     ผู้ออกแบบ: นาย พีรพัฒน์ สวนเหยี่ยว

     ชื่อผลงาน: Smell of Happiness

     ดูรายละเอียด
     Smell of Happiness

     VOTE

     2 %

     ผู้ออกแบบ: นาย ศุภกร สายด้วง

     ชื่อผลงาน: Eden

     ดูรายละเอียด
     Eden

     VOTE

     0 %

     ผู้ออกแบบ: วริศรา เสือสี

     ชื่อผลงาน: PERSONALITY

     ดูรายละเอียด
     PERSONALITY

     VOTE

     21 %

     ผู้ออกแบบ: ธนพล อ่ำพันเงิน

     ชื่อผลงาน: FRIENDLY NEIGHBORHOOD

     ดูรายละเอียด
     FRIENDLY NEIGHBORHOOD

     VOTE

     0 %

     ผู้ออกแบบ: พงศ์ภัค พิทักษ์เจริญวงศ์

     ชื่อผลงาน: Healthy Life - Happy Life

     ดูรายละเอียด
     Healthy Life - Happy Life

     VOTE

     0 %

     ผู้ออกแบบ: เจียระไน เต้นปักษี

     ชื่อผลงาน: MusicA

     ดูรายละเอียด
     MusicA

     VOTE

     31 %

     ผู้ออกแบบ: ลลิตา จำรูญ

     ชื่อผลงาน: เย็นยัง

     ดูรายละเอียด
     เย็นยัง

     VOTE

     0 %

     ผู้ออกแบบ: เพ็ญสินี พุฒิเชาวโรจน์, ณชา ไชยศิริ

     ชื่อผลงาน: THERAPLAY

     ดูรายละเอียด
     THERAPLAY

     VOTE

     10 %

     ผู้ออกแบบ: เสาวภาคย์ ผลเลขา, ธรณ์ธันย์ แสงสุวรรณ

     ชื่อผลงาน: Utopain

     ดูรายละเอียด
     Utopain

     VOTE

     30 %

     ประกาศผล

     ประกาศผลรางวัล

     ผู้ออกแบบ: วริศรา เสือสี

     ชื่อผลงาน: PERSONALITY

     ผู้ออกแบบ: 

     เพ็ญสินี พุฒิเชาวโรจน์
     ณชา ไชยศิริ

     ชื่อผลงาน: THERAPLAY

     ผู้ออกแบบ: 

     เสาวภาคย์ ผลเลขา
     ธรณ์ธันย์ แสงสุวรรณ

     ชื่อผลงาน: UTOPIAN


     POPULAR VOTE

     ผู้ออกแบบ: 

     เจียระไน เต้นปักษี

     ชื่อผลงาน: MUSICA

     ผู้ออกแบบ: 

     เสาวภาคย์ ผลเลขา
     ธรณ์ธันย์ แสงสุวรรณ

     ชื่อผลงาน: UTOPIAN

     ใช้ชีวิตได้ ง่ายกว่า
     ไปไหนก็ ไม่ยุ่งยาก
     กับดีคอนโด ตรงข้าม ม.กรุงเทพ

     ที่อยู่ติดถนนใหญ่ ตรงข้าม ม.กรุงเทพ
     พร้อมบริการรถรับ-ส่ง ถึงหน้ามหาวิทยาลัย
     ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่พร้อมใช้ชีวิตกันตลอด 24 ชั่วโมง

     ใช้ชีวิตได้ ง่ายกว่า ไปไหนก็ ไม่ยุ่งยาก กับดีคอนโด ตรงข้าม ม.กรุงเทพ

     เตรียมพบคอนโด ของชาวม.กรุงเทพ ​เร็วๆ นี้

     ทำเลที่ตั้ง

     เตรียมพบคอนโด ของชาวม.กรุงเทพ
     ที่จะถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการออกแบบ
     ผ่านกิจกรรม BUD :D AWARD ในหัวข้อ
     “ดีไซน์เพื่อทุกไลฟ์สไตล์ ดีรอบด้าน”
     เร็วๆ นี้

     2
     นาที
     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
     10
     นาที
     ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
     12
     นาที
     โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
     20
     นาที
     สนามบินดอนเมือง

     ไลฟ์สไตล์

     เมกา โฮม

     170 เมตร

     ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

     6 กม.

     ตลาดไท

     5.4 กม.

     ตลาดสี่มุมเมือง

     11 กม.

     การเดินทาง

     ทางยกระดับอุตราภิมุข

     3.9 กม.

     รถไฟฟ้าชานเมือง รังสิต

     7.7 กม.

     สถานศึกษา

     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

     500 เมตร

     AIT International School

     7 กม.

     โรงพยาบาล

     โรงพยาบาลภัทรธนบุรี

     800 เมตร

     โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

     5.8 กม.