รายงานความยั่งยืน


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อนำเสนอแนวทางการ บริหารจัดการและผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญด้าน ความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ที่ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรายงานฉบับนี้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative Guidelines รุ่นที่ 4 (GRI G4)< ผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนติดต่อ


งานพัฒนาความยั่งยืน

ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน

โทร. 0 2201 3374

อีเมล SSD@sansiri.com


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ

475 ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400


FOLLOW SANSIRI SOCIAL NETWORK

Sansiri Social Network

COPYRIGHT © 2014 , SANSIRI PUBLIC CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.