Sansiri X Wallpaper*

ทรัพยากรท้องถิ่นที่ผ่านการประดิษฐ์อย่างประณีตบรรจง โดยช่างฝีมือ (Artisans) ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนงานฝีมือในทุกภูมิภาคของไทย เสน่ห์เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้ ‘แสนสิริ’ นำมาถ่ายทอดผ่าน Sansiri Artisan Collection เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนางานคราฟท์ของไทยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน


พบกับมุมมองใหม่ของงานคราฟท์ไทยที่สร้างสรรค์โดยแสนสิริ กับความร่วมมือ ของ 4 ดีไซเนอร์แนวหน้าของประเทศที่คัดสรรโดย Wallpaper* ในการสร้าง Masterpiece ที่ผสมผสานจินตนาการใหม่ๆ งานฝีมือไทย และฟังก์ชันสำหรับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันได้อย่างลงตัว