โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     ริเริ่ม...เปลี่ยนแปลง
     "เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน"

     แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     กว่า 35 ปี ที่แสนสิริยึดมั่นแนวคิดเรื่องการสร้างชีวิตที่ดีขึ้น

     เพราะเราเชื่อว่าสังคมที่ดี เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ
     บนพื้นฐานการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

     ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด เราเริ่มการส่งผ่านแนวคิดนี้จากภายในองค์กร ก่อนส่งต่อสู่สังคมวงกว้างผ่านโครงการที่เราทำเพื่อสังคมมากมาย ซึ่งเราหวังว่าโครงการต่างๆ นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์ให้ทุกชีวิตในสังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน

     สู่การมุ่งเน้นพัฒนาสังคม

     เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การสร้างรากฐานที่ดีแก่เด็กๆ การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
     และการปลุกจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้แก่คนในองค์​กร เพราะทั้งหมดคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีในวันข้างหน้า

     การพัฒนาอย่างยั่งยืน - แสนสิริเพื่อสิ่งแวดล้อม

     GREEN MISSION

     เพื่อสิ่งแวดล้อม

     วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน โดยการปลุกจิตสำนึกการอยู่อาศัยของคนในสังคมให้สามารถอยู่ และใช้ทรัพยากรณ์ธรรมชาติที่มีอย่างรู้คุณค่า


     ดูรายละเอียด
     การพัฒนาอย่างยั่งยืน - การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม

     SANSIRI GOVERNANCE

     เพื่อบรรษัทภิบาล

     ปลูกฝังจรรณยาบรรณและจริยธรรมที่ดีของการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม แก่ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เป็นต้นแบบที่ดีในสังคมต่อไป


     ดูรายละเอียด