โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ริเริ่ม..เปลี่ยนแปลง
     สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

     ตลอดเวลากว่า 35 ปีที่ผ่านมา แสนสิริยึดมั่นแนวคิดเรื่องการสร้างชีวิตที่ดีขึ้น ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา เราจึงเริ่มส่งผ่านแนวคิดนี้จากภายในองค์กร จนออกไปสู่สังคมวงกว้าง ผ่านโครงการพัฒนามากมาย เพื่อมุ่งหวังสร้างสรรค์ให้ทุกชีวิตในสังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น 3 มิติหลักคือ
     SANSIRI SOCIAL
     มุ่งมั่นในการเป็นแบบอย่างที่ดีในความรับผิดชอบเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานไปสู่อนาคตของสังคม โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆมากมาย รวมถึงองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
     SANSIRI GREEN MISSION
     แนวคิดเพื่อการอยู่อาศัยที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
     SANSIRI GOVERNANCE
     มุ่งเน้นจรรณยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม