แนะนํา

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น


     SUSTAINABILITY #Everyday Better

     “แนวคิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน”

     Sansiri : Made For Life เพื่อชีวิตดีๆ ของทุกคน

     กว่า 37 ปี ที่แสนสิริยึดมั่นแนวคิดเรื่องการสร้างชีวิตที่ดีขึ้น

     เพราะเราเชื่อว่าสังคมที่ดี เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ บนพื้นฐานการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข​

     ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด เราเริ่มการส่งผ่านแนวคิดนี้จากภายในองค์กร ก่อนส่งต่อสู่สังคมวงกว้าง
     ผ่านโครงการที่เราทำเพื่อสังคมมากมาย ซึ่งเราหวังว่าโครงการต่างๆ นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์ให้ทุกชีวิตในสังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน

     แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     แสนสิริดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นการมีจริยธรรม และความโปร่งใส
     รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
     โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลก
     รวมทั้งคํานึงถึงการเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยคาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแสนสิริ
     จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และสัมพันธ์กับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     ซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends)
     และบริบทด้านความยังยืนในอุตสาหกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

     เราจะทําให้ดีขึ้นทุกวัน
     เพื่อชีวิตดีดี ของเราทุกคน

     แนวคิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน Better Care of Environment จากแสนสิริ

     สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน โดยการปลุกจิตสํานึกการอยู่อาศัยของคนในสังคมให้สามารถอยู่ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มี อย่างรู้คุณค่า


     ดูรายละเอียด
     แนวคิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน Better Care of Environment จากแสนสิริ
     แนวคิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน Better Care of Social จากแสนสิริ
     แนวคิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน Better Care of Social จากแสนสิริ

     สร้างสังคมที่ดี เพื่อการอยู่ร่วมกันที่ดีขึ้น

     ส่งเสริมต่อการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสู่อนาคตที่ดีของสังคมรวมไปถึงการเสริมสร้างและพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชนในสังคมให้ดีขึ้น


     ดูรายละเอียด
     แนวคิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน Better Care of Governance จากแสนสิริ

     สร้างองค์กรที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างผลักดันให้สังคมดีขึ้น

     ปลูกฝังจรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดีของการดําเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นต้นแบบที่ดีในสังคมต่อไป


     ดูรายละเอียด
     แนวคิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน Better Care of Governance จากแสนสิริ

     SANSIRI SUSTAINABILITY :
     EVERYDAY BETTER

     แนวคิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
     ดูวิดีโอตัวเต็ม

     ติดต่อ

     งานพัฒนาความยั่งยืน ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน
     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
     เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

     อีเมล
     SSD@sansiri.com