แนะนํา

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

      {{submenu_experience-ss_col_1}}
      {{submenu_experience-ss_col_2}}
      {{submenu_experience-ss_col_3}}

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     Better Care Of Environment Better Care Of Environment

     สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
     เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     แสนสิริเพื่อสิ่งแวดล้อม

     GOOD HEALTH AND WELL-BEING
     การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

     CLEAN WATER AND SANITATION
     น้ำสะอาดและสุขาภิบาล

     AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
     พลังงานสะอาดและจ่ายได้

     SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
     เมืองและชุมชนยั่งยืน

     CLIMATE ACTION
     การรับมือกับ Climate Change

     NET ZERO MISSION

     แสนสิริตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าหมายสู่การเป็น ’องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์’ ในปี 2593
     เราหวังว่าแนวคิดของเราครั้งนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยในอนาคต
     และเพื่อ “ขับเคลื่อนความยั่งยืนในองค์กร และทุกโครงการใหม่ของแสนสิริ”

     3 กลยุทธ์หลัก
     ที่เราเปลี่ยนและลงมือทำ

     การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ


     GREEN​
     เพิ่มพื้นที่เขียว และเลือกใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม​

     ENERGY
     ลดการใช้พลังงาน ทดแทนด้วยพลังงานสะอาด​

     WASTE
     ลดการเกิดของเสีย พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่

     การออกนโยบาย
     ด้านธรรมาภิบาลเพื่อลด
     คาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่า


     GREEN PROCUREMENT
     เลือกคู่ค้าที่ใส่ใจกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน

     GREEN ARCHITECTURE & DESIGN
     ออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน

     GREEN CONSTRUCTION
     ก่อสร้างโครงการโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

     การลงทุนในนวัตกรรมสีเขียว​


     GREEN ENERGY TECH
     จับมือพันธมิตรออกนวัตกรรมใหม่เพื่อลดการใช้พลังงาน

     GREEN CONSTRUCTION TECH
     ศึกษาวัสดุทดแทนและระบบบริหารจัดการการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     Better Care Of Environment : Green

     GREEN LIVING
     ”คุณค่าที่จะอยู่กับเราตลอดไป”

     สำหรับแสนสิริ “บ้านที่สมบูรณ์แบบ” ไม่ใช่แค่เพียงสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     แต่ยังหมายถึงธรรมชาติรอบด้าน ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

     แสนสิริ เข้าใจถึงคุณค่าของธรรมชาติ และให้ความสำคัญกับต้นไม้มาตลอด
     เราจึงตั้งใจเก็บรักษา และดูแลต้นไม้ใหญ่ทุกๆ ต้นในโครงการ ให้เติบโตไปพร้อม
     กับการใช้ชีวิตของลูกบ้าน มากไปกว่านั้น เรายังตั้งใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เกิดผลเสีย
     ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อให้ลูกบ้านของเราได้สัมผัสถึงความสวยงาม
     ในบรรยากาศธรรมชาติไร้มลพิษ รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

     SANSIRI
     TREE STORY

     ปลูกเรื่องราวความสุขที่ยั่งยืน

     ที่แสนสิริ ต้นไม้ทุกต้นมีเรื่องราว และที่มาที่ไปของตัวเอง
     เราจึงอยากหล่อเลี้ยงเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
     ด้วยการช่วยกันเพิ่ม รักษา และพัฒนาพื้นที่สีเขียวในทุกโครงการ
     เพื่อเป็นเพื่อนบ้านที่ให้ร่มเงาและอากาศที่ดีแก่โลกและสังคมส่วนรวม

     ต้นไม้ของเราจะร่มรื่นยืนต้น
     บนมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

     หล่อเลี้ยงความสุขให้ยั่งยืน กับ
     “4 กระบวนการใส่ใจ”

     ที่เราใช้ดูแลรักษาต้นไม้
     และธรรมชาติรอบตัว

     01 เก็บ

     ต้นไม้เดิม เพิ่มคุณค่า
     เก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม
     ให้คงอยู่ในพื้นที่โครงการ เพื่อส่งต่อ
     ให้กับลูกบ้านและชุมชน

     02 เลือก

     ชนิด ขนาด ตำแหน่ง ตามความเหมาะสม
     เลือกชนิดพันธุ์ไม้ตามประโยชน์และความ
     เหมาะสมของพื้นที่ เน้นการเลือกต้นไม้จาก
     ป่าปลูก เพื่อให้เติบโตอย่างแข็งแรง

     03 ปลูก

     อย่างถูกต้องตามหลักการ
     ปลูกอย่างถูกต้องตามหลักการเพื่อความ
     ยั่งยืน ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การวางตำแหน่ง
     คำนวณระยะห่างและการค้ำยัน

     04 รักษา

     ดูแลด้วยความใส่ใจ
     รักษาความรู้เดิมจากรุกขกร พร้อมส่งต่อ
     คู่มือดูแลต้นไม้ให้นิติบุคคล รวมถึงลูกบ้าน
     ผ่าน Sansiri Home Service Application

     SANSIRI
     TREE DAY

     ปลูก ‘หนึ่ง’ 
     ให้ถึง ‘แสน’

     ปลูกความยั่งยืน
     ให้ความสุขยืนต้นไปแสนนาน

     พนักงานและลูกบ้านแสนสิริร่วมปลูกและเก็บบันทึกการเจริญเติบโตของไม้ยืนต้น
     สะสมแต้มออกซิเจน สร้างอากาศที่ดีให้แก่โลกใบนี้ร่วมกัน

     Better Care Of Environment : Energy

     ENERGY
     "การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ"

     ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษในอากาศ และทดแทนด้วยพลังงานสะอาด
     เพื่อให้บ้านที่เราอยู่อาศัยเย็นขึ้น มีความสุขมากขึ้น

     ด้วยความตั้งใจ เราเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตพลังงานทดแทนจากธรรมชาติและป่ามาใช้งานจริง
     ส่งเสริมให้โครงการของแสนสิริมีคุณภาพและบริการที่ดี ตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

     SOLAR CELL / SOLAR ROOF
     ทดแทนด้วยพลังงานสะอาด

     เรานำแผงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในบริเวณก่อสร้าง และในโครงการของเรา เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และสามารถลดค่าไฟฟ้า จาก 1.3 ล้านบาท เหลือเพียง 9 แสนบาท

     ภายในปี 2568

     ตั้งเป้าติดตั้งโซลาร์รูฟ 100%
     ในบ้านแสนสิริทุกหลังและคลับเฮาส์ทุกโครงการใหม่

     EV CHARGER/ EV STATION
     ลดมลพิษในอากาศ

     เรามีจุดบริการแท่นชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ในโครงการ สนับสนุนให้ลูกบ้านใช้รถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และลดมลพิษทางอากาศ

     ภายในปี 2568

     ตั้งเป้าติดตั้งแท่นชาร์จ 100%
     ในบ้านเดี่ยวแสนสิริทุกหลัง

     SANSIRI GREEN LIVING DESIGNED HOME

     #MadeforSustainability

     บ้านแนวคิด Green Living Designed Home
     บ้านที่ถูกสร้างมาด้วย แนวคิดด้านความยั่งยืน ดีต่อสิ่งแวดล้อม และ คุณ

     1. Roof Ventilation

      ฝ้าระบายอากาศและความร้อนเหนือฝ้าชายคา

     1. Solar Panel

      แผงโซลาร์บนหลังคา

     1. Green Glass

      กระจกเขียวตัดแสง

     1. UV Shield Paint

      สีทาภายนอกป้องกันแสง

     1. Fully Precast

      นวัตกรรมแผ่นสำเร็จรูป

     1. EV Charger

      เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

     1. Low Flow Sanitary

      สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

     1. Electric Appliances

      เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

     1. Breeze Panel

      ช่องระบายอากาศ

     ชมตัวอย่างการผสานแนวคิดในการออกแบบบ้านของแสนสิริ คลิก

     Better Care Of Environment : Recycle

     WASTE
     "จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ"

     ส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการขยะ นำไปแปรรูปอย่างมีประโยชน์สูงสุด
     และลดปริมาณขยะที่ต้องถูกนำไปฝังกลบหรือเผา

     ดำเนินการจัดถังขยะที่รองรับการแยกขยะ รณรงค์ให้ลูกบ้านทิ้งขยะอย่างให้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการนำเศษอาหารไปแปรรูปไปเป็นชีวมวล
     และนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วส่งรีไซเคิลเพื่อแลกกลับการมาใช้ใหม่ในโครงการ

     CONSTRUCTION WASTE

     "รู้จักการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่ามากที่สุด"

     ด้วยความมุ่งมั่นของเรา ที่จะทำให้ทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงกระบวนการความคิด และการจัดการสิ่งแวดล้อม
     เราใช้การคำนวณที่แม่นยำ ทำให้ไม่มีชิ้นส่วนไหน ที่ต้องเหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์

     Construction Waste : ผลิตอย่างคุ้มค่าที่สุด

     ผลิตอย่างคุ้มค่าที่สุด

     โกดังเก็บของ ที่การเก็บข้าวของเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก ของทุกชิ้นมีการลงบันทึกการเข้า-ออกทุกชิ้น เพื่อให้ไม่เกิดการสูญหาย และนำไปใช้ในการผลิตอย่างคุ้มค่าที่สุด ชิ้นส่วนไหนที่อันตราย หรือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็จะถูกจัดวางในพื้นที่ที่ปลอดภัย มีฐานรอง หรือการปกปิดให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

     Construction Waste : นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

     นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

     ปูนที่เหลือใช้ ยังไม่ใช่ขยะ เพราะที่นี่มีกรรมวิธีที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยปูนจะถูกนำมาเทผ่านตระแกรงคัดแยกชิ้นส่วน ที่จะค่อยๆ คัดแยกชิ้นส่วนที่เป็นหินกับทรายออกจากกัน แล้วก็ถูกนำกลับไปเข้าวงจรการผลิตใหม่ได้อีกครั้ง

     Construction Waste : ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

     ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

     คัดแยกสิ่งของที่เหลือจากการผลิต เพื่อนำสิ่งของกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด อย่างกล่องโฟม ที่หากยังสภาพดีก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือเศษพลาสติกจาก Packaging พนักงานก็ค่อยๆ ฉีกออกมา เพื่อรวบรวมไปจัดการต่อ ไม่ทิ้งรวมกับชิ้นส่วนอะไหล่อื่นๆ

     Construction Waste : ไม่ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์

     ไม่ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์

     แท่งเหล็ก ลวด เป็นวัสดุสำคัญอย่างหนึ่งในการผลิต เราจะเห็นกองแท่งเหล็ก และม้วนโลหะ แบบนี้วางอยู่หลายจุดที่โรงงาน แต่เชื่อไหมว่า จากการคำนวณปริมาณการใช้ที่แม่นยำ ทำให้ไม่มีชิ้นส่วนของเหล็กที่ต้องเหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์

     Construction Waste : จัดการขยะอย่างถูกต้อง

     จัดการขยะอย่างถูกต้อง

     ห้องเก็บขยะขนาดใหญ่ ที่แบ่งเป็นห้องขยะประเภทต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งจะมีรอบการเข้ามาเก็บแตกต่างกันไป โดยบริษัทที่มารับต้องเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ และมีมาตรฐานการจัดการขยะที่รับรองได้เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าปลายทางของขยะ ถูกจัดการหรือทำลายอย่างถูกต้อง ไม่สร้างมลพิษ หรือความเดือดร้อนให้กับชุมชน

     waste to WORTH

     ”แยกขยะ ให้เกิดประโยชน์"

     แสนสิริส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กร
     คอมมูนิตี้ T77 ไซต์ก่อสร้าง และในทุกโครงการ โดยมีการจัดทำคู่มือ
     และจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ การลดปริมาณขยะ รวมไปถึงการนำส่งขยะไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

     Waste To Worth : การจัดการขยะรีไซเคิล

     ขยะรีไซเคิล

     "แห้งๆ สะอาด ไม่เลอะมือ มีสัญลักษณ์"
     ขยะในกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นวัสดุที่เกิดจากพลาสติก กระดาษ แก้ว อลูมิเนียม เช่น ขวดน้ำดื่ม กล่องนม กล่องอาหารไมโครเวฟ กล่องพัสดุ แก้วกาแฟ ฯลฯ ขยะพวกนี้พอผ่านกระบวนการ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้

     Waste To Worth : การจัดการขยะเหลือทิ้ง

     ขยะเหลือทิ้ง

     "เปียก เปื้อนๆ เศษอาหาร/น้ําแกง แยกใส่ถุงไว้"
     ขยะในกลุ่มนี้คือเศษอาหารที่เราทานไม่หมด เศษวัตถุดิบขณะที่ทำอาหาร เปลือกของผักและผลไม้ รวมไปถึงภาชนะพลาสติกที่ เปื้อนอาหาร ถุงขนม กระดาษทิชชูที่ใช้แล้ว ขยะในถังนี้เอาไปทำเป็นปุ๋ยได้

     Waste To Worth : การจัดการขยะติดเชื้อ

     ขยะติดเชื้อ

     "สิ่งนั้นปนเปื้อนอะไรบางอย่าง"
     ขยะในกลุ่มนี้คือ หน้ากากอนามัยที่เราใช้ป้องกันฝุ่น หรือเชื้อโรค ต่างๆ ผ้าก็อตพันแผล สำลี ถุงมือ สายน้ำเกลือ กระบอกฉีดยา เวลาทิ้งสำคัญมาก ควรใส่ถุงใสแยกและกากบาท เขียนป้ายกำกับที่หน้าถุงไว้เลยว่าเป็นขยะติดเชื้อ

     Waste To Worth : การจัดการขยะอันตราย

     ขยะอันตราย

     "ชิ้นส่วนมีปฏิกิริยาต่อสิ่งอื่น"
     ขยะในกลุ่มนี้คือ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ถ่านที่หมดแล้ว กระป๋อง ยาฆ่าแมลง สายไฟ สาย USB เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เวลาทิ้งขยะประเภทนี้ก็ควรใส่ถุงใส แยกเขียนป้ายกากบาทให้ชัดเจนว่าเป็นขยะอันตราย

     ถังขยะในทุกโครงการ ผ่านการออกแบบโดยใช้สีที่ถูกต้องตามหลักสากล
     เพื่อสร้างความชัดเจนเสริมวินัยการแยกทิ้งให้ง่ายขึ้นและเกิดประโยชน์กับผู้ใช้งาน

     ติดต่อ

     งานพัฒนาความยั่งยืน ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน
     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
     เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

     อีเมล
     SSD@sansiri.com