แนะนํา

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     Better Care Of Environment Better Care Of Environment

     สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
     เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     แสนสิริเพื่อสิ่งแวดล้อม

     GREEN MISSION

     เราหวังว่าแนวคิดของเราครั้งนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยในอนาคต
     ผ่านการวาง Green Roadmap เพื่อ “ขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกโครงการใหม่ของแสนสิริ”
     ซึ่งเราตั้งใจลดการใช้พลังงานและปล่อยของเสียลงให้ได้ปีละมากกว่า 10% ในทุกโครงการอย่างต่อเนื่องนาน 3 ปี

     “เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มต้นเปลี่ยน..เพื่ออนาคตของโลกที่ยั่งยืน”


     ผ่าน 3 แนวทางหลัก ที่เราเปลี่ยนและลงมือทำ

     Better Care Of Environment : Green

     GREEN

     เก็บ เลือก ปลูก รักษา ต้นไม้ เดิม และสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชนรอบข้าง

     Better Care Of Environment : Energy

     ENERGY

     ลดการใช้พลังงานและทดแทนด้วย
     พลังงานสะอาด

     Better Care Of Environment : Recycle

     RECYCLE

     ลดการใช้ขยะพร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ และเลือกใช้วัสดุทดแทน

     Better Care Of Environment : Green

     GREEN COMMUNITY
     "คุณค่าที่จะอยู่กับเราตลอดไป"

     เพราะว่าบ้านที่สมบูรณ์ จะไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้าง แต่คือ “ธรรมชาติ” ที่เติมเต็มคำว่า “บ้าน” ให้มีชีวิต

     แสนสิริ เข้าใจถึงคุณค่าของธรรมชาติ และให้ความสำคัญกับต้นไม้มาตลอด 37 ปี เราตั้งใจเก็บรักษา และดูแลต้นไม้ใหญ่ทุกๆ ต้นในโครงการ ให้เติบโตไปพร้อมกับการใช้ชีวิต
     ของลูกบ้าน เพื่อให้ลูกบ้านของเราได้สัมผัสถึงความสวยงามและรู้สึกถึงคุณค่าจากต้นไม้ใหญ่ ในบรรยากาศที่มีธรรมชาติล้อมรอบทั่วทั้งโครงการ

     SANSIRI
     TREE STORY

     ปลูกเรื่องราวความสุขที่ยั่งยืน

     ที่แสนสิริ ต้นไม้ทุกต้นมีเรื่องราว และที่มาที่ไปของตัวเอง
     เราจึงอยากหล่อเลี้ยงเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
     ด้วยการช่วยกันเพิ่ม รักษา และพัฒนาพื้นที่สีเขียวในทุกโครงการ
     เพื่อเป็นเพื่อนบ้านที่ให้ร่มเงาและอากาศที่ดีแก่โลกและสังคมส่วนรวม

     ต้นไม้ของเราจะร่มรื่นยืนต้น
     บนมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

     หล่อเลี้ยงความสุขให้ยั่งยืน กับ
     “4 กระบวนการใส่ใจ”
     ที่เราใช้ดูแลรักษาต้นไม้
     และธรรมชาติรอบตัว

     01 เก็บ

     ต้นไม้เดิม เพิ่มคุณค่า
     เก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม
     ให้คงอยู่ในพื้นที่โครงการ เพื่อส่งต่อ
     ให้กับลูกบ้านและชุมชน

     02 เลือก

     ชนิด ขนาด ตำแหน่ง ตามความเหมาะสม
     เลือกชนิดพันธุ์ไม้ตามประโยชน์และความ
     เหมาะสมของพื้นที่ เน้นการเลือกต้นไม้จาก
     ป่าปลูก เพื่อให้เติบโตอย่างแข็งแรง

     03 ปลูก

     อย่างถูกต้องตามหลักการ
     ปลูกอย่างถูกต้องตามหลักการเพื่อความ
     ยั่งยืน ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การวางตำแหน่ง
     คำนวณระยะห่างและการค้ำยัน

     04 รักษา

     ดูแลด้วยความใส่ใจ
     รักษาความรู้เดิมจากรุกขกร พร้อมส่งต่อ
     คู่มือดูแลต้นไม้ให้นิติบุคคล รวมถึงลูกบ้าน
     ผ่าน Sansiri Home Service Application

     SANSIRI
     TREE DAY

     ปลูก ‘หนึ่ง’ 
     ให้ถึง ‘แสน’

     ปลูกความยั่งยืน
     ให้ความสุขยืนต้นไปแสนนาน

     พนักงานและลูกบ้านแสนสิริร่วมปลูกและเก็บบันทึกการเจริญเติบโตของไม้ยืนต้น
     สะสมแต้มออกซิเจน สร้างอากาศที่ดีให้แก่โลกใบนี้ร่วมกัน

     HAPPY TREE STORY MOMENT
     PHOTO CONTEST

     ประกาศผลกิจกรรมประกวดถ่ายภาพชิงรางวัล
     ความประทับใจของคุณต่อพื้นที่สีเขียวในโครงการแสนสิริ

     Better Care Of Environment : Energy

     ENERGY
     "การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ"

     ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษในอากาศ และทดแทนด้วยพลังงานสะอาดเพื่อให้บ้านที่เราอยู่อาศัยเย็นขึ้น มีความสุขมากขึ้น

     ด้วยความตั้งใจ เราเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตพลังงานทดแทนจากธรรมชาติและป่ามาใช้งานจริง
     ส่งเสริมให้โครงการของแสนสิริมีคุณภาพและบริการที่ดี ตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

     Energy : Solar Cell Solar Roof

     SOLAR CELL SOLAR ROOF

     ทดแทนด้วยพลังงานสะอาด
     เรานำแผงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในบริเวณก่อสร้าง และในโครงการของเรา เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และสามารถลดค่าไฟฟ้า จาก 1.3 ล้านบาท เหลือเพียง 9 แสนบาท

     WIND TURBINE

     EV STATION

     Energy : Solar Cell Solar Roof

     SOLAR CELL SOLAR ROOF

     ทดแทนด้วยพลังงานสะอาด
     เรานำแผงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในบริเวณก่อสร้าง และในโครงการของเรา เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และสามารถลดค่าไฟฟ้า จาก 1.3 ล้านบาท เหลือเพียง 9 แสนบาท

     Energy : Wind Turbine

     WIND TURBINE

     ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
     เรามุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็นพลังงานทดแทน

     Energy : EV Station

     EV STATION

     ลดมลพิษในอากาศ
     เรามีจุดบริการแท่นชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ในโครงการ สนับสนุนให้ลูกบ้านใช้รถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และลดมลพิษทางอากาศ

     COOLIVING DESIGNED HOME

     "นวัตกรรมบ้านเย็น"

     แสนสิริได้พัฒนานวัตกรรมบ้านระบายความร้อน รวมไปถึงการออกแบบการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ
     ในการแก้ไขปัญหาบ้านร้อนและประหยัดไฟฟ้า พร้อมกับความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม

     นวัตกรรมบ้านเย็น : Breeze Panel นวัตกรรมบ้านเย็น : Breeze Panel

     1/6

     นวัตกรรมบ้านเย็น : Breeze Panel

     BREEZE PANEL

     ช่องระบายอากาศบริเวณประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทสะดวก

     นวัตกรรมบ้านเย็น : Shading Screen นวัตกรรมบ้านเย็น : Shading Screen

     2/6

     นวัตกรรมบ้านเย็น : Shading Screen

     SHADING SCREEN

     แผงช่องลมบริเวณประตูและหน้าต่าง ระบายอากาศในบ้านให้ปลอดโปร่ง

     นวัตกรรมบ้านเย็น : Texture Wall นวัตกรรมบ้านเย็น : Texture Wall

     3/6

     นวัตกรรมบ้านเย็น : Texture Wall

     TEXTURE WALL

     ผนังดีไซน์พิเศษแบบผิวไม่เรียบ หักเหแสงแดด ลดความร้อนสะสม

     นวัตกรรมบ้านเย็น : UV Shield นวัตกรรมบ้านเย็น : UV Shield

     4/6

     นวัตกรรมบ้านเย็น : UV Shield

     UV SHIELD

     สีทาภายนอกพร้อมสารเคลือบ สะท้อนความร้อนออกจากตัวบ้าน

     นวัตกรรมบ้านเย็น : Roof Shade นวัตกรรมบ้านเย็น : Roof Shade

     5/6

     นวัตกรรมบ้านเย็น : Roof Shade

     ROOF SHADE

     ฝ้าชายคาหรือหลังคายาวพิเศษ ป้องกันแสงแดด และลดความร้อน

     นวัตกรรมบ้านเย็น : Green Glass นวัตกรรมบ้านเย็น : Green Glass

     6/6

     นวัตกรรมบ้านเย็น : Green Glass

     GREEN GLASS

     กระจกเขียวตัดแสงแดดที่เข้ามาภายในบ้าน

     Better Care Of Environment : Recycle

     RECYCLE
     "จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ"

     ส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการขยะ นำไปแปรรูปอย่างมีประโยชน์สูงสุด และลดปริมาณขยะที่ต้องถูกนำไปฝังกลบหรือเผา

     ดำเนินการจัดภาชนะสำหรับรองรับการแยกขยะ รณรงค์ให้ลูกบ้านทิ้งขยะให้ถูกต้อง นำเศษอาหารไปแปรรูปไปเป็นชีวมวล และนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วส่งรีไซเคิลแลกกลับมาใช้ใหม่ในโครงการ

     CONSTRUCTION WASTE

     "รู้จักการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่ามากที่สุด"

     ด้วยความมุ่งมั่นของเรา ที่จะทำให้ทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงกระบวนการความคิด และการจัดการสิ่งแวดล้อม
     เราใช้การคำนวณที่แม่นยำ ทำให้ไม่มีชิ้นส่วนไหน ที่ต้องเหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์

     Construction Waste : ผลิตอย่างคุ้มค่าที่สุด

     ผลิตอย่างคุ้มค่าที่สุด

     โกดังเก็บของ ที่การเก็บข้าวของเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก ของทุกชิ้นมีการลงบันทึกการเข้า-ออกทุกชิ้น เพื่อให้ไม่เกิดการสูญหาย และนำไปใช้ในการผลิตอย่างคุ้มค่าที่สุด ชิ้นส่วนไหนที่อันตราย หรือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็จะถูกจัดวางในพื้นที่ที่ปลอดภัย มีฐานรอง หรือการปกปิดให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

     Construction Waste : นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

     นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

     ปูนที่เหลือใช้ ยังไม่ใช่ขยะ เพราะที่นี่มีกรรมวิธีที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยปูนจะถูกนำมาเทผ่านตระแกรงคัดแยกชิ้นส่วน ที่จะค่อยๆ คัดแยกชิ้นส่วนที่เป็นหินกับทรายออกจากกัน แล้วก็ถูกนำกลับไปเข้าวงจรการผลิตใหม่ได้อีกครั้ง

     Construction Waste : ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

     ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

     คัดแยกสิ่งของที่เหลือจากการผลิต เพื่อนำสิ่งของกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด อย่างกล่องโฟม ที่หากยังสภาพดีก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือเศษพลาสติกจาก Packaging พนักงานก็ค่อยๆ ฉีกออกมา เพื่อรวบรวมไปจัดการต่อ ไม่ทิ้งรวมกับชิ้นส่วนอะไหล่อื่นๆ

     Construction Waste : ไม่ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์

     ไม่ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์

     แท่งเหล็ก ลวด เป็นวัสดุสำคัญอย่างหนึ่งในการผลิต เราจะเห็นกองแท่งเหล็ก และม้วนโลหะ แบบนี้วางอยู่หลายจุดที่โรงงาน แต่เชื่อไหมว่า จากการคำนวณปริมาณการใช้ที่แม่นยำ ทำให้ไม่มีชิ้นส่วนของเหล็กที่ต้องเหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์

     Construction Waste : จัดการขยะอย่างถูกต้อง

     จัดการขยะอย่างถูกต้อง

     ห้องเก็บขยะขนาดใหญ่ ที่แบ่งเป็นห้องขยะประเภทต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งจะมีรอบการเข้ามาเก็บแตกต่างกันไป โดยบริษัทที่มารับต้องเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ และมีมาตรฐานการจัดการขยะที่รับรองได้เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าปลายทางของขยะ ถูกจัดการหรือทำลายอย่างถูกต้อง ไม่สร้างมลพิษ หรือความเดือดร้อนให้กับชุมชน

     WASTE TO WORTH

     "แยกขยะเพิ่มมูลค่า พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่"

     แสนสิริจัดให้มีโครงการแยกขยะ โดยการจัดทำคู่มือ วิดีโอรณรงค์ และจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ การลดปริมาณขยะ รวมไปถึงการนำขยะไปรีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ใหม่

     Waste To Worth : การจัดการขยะรีไซเคิล

     ขยะรีไซเคิล

     "แห้งๆ สะอาด ไม่เลอะมือ มีสัญลักษณ์"
     ขยะในกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นวัสดุที่เกิดจากพลาสติก กระดาษ แก้ว อลูมิเนียม เช่น ขวดน้ำดื่ม กล่องนม กล่องอาหารไมโครเวฟ กล่องพัสดุ แก้วกาแฟ ฯลฯ ขยะพวกนี้พอผ่านกระบวนการ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้

     Waste To Worth : การจัดการขยะเหลือทิ้ง

     ขยะเหลือทิ้ง

     "เปียก เปื้อนๆ เศษอาหาร/น้ําแกง แยกใส่ถุงไว้"
     ขยะในกลุ่มนี้คือเศษอาหารที่เราทานไม่หมด เศษวัตถุดิบขณะที่ทำอาหาร เปลือกของผักและผลไม้ รวมไปถึงภาชนะพลาสติกที่ เปื้อนอาหาร ถุงขนม กระดาษทิชชูที่ใช้แล้ว ขยะในถังนี้เอาไปทำเป็นปุ๋ยได้

     Waste To Worth : การจัดการขยะติดเชื้อ

     ขยะติดเชื้อ

     "สิ่งนั้นปนเปื้อนอะไรบางอย่าง"
     ขยะในกลุ่มนี้คือ หน้ากากอนามัยที่เราใช้ป้องกันฝุ่น หรือเชื้อโรค ต่างๆ ผ้าก็อตพันแผล สำลี ถุงมือ สายน้ำเกลือ กระบอกฉีดยา เวลาทิ้งสำคัญมาก ควรใส่ถุงใสแยกและกากบาท เขียนป้ายกำกับที่หน้าถุงไว้เลยว่าเป็นขยะติดเชื้อ

     Waste To Worth : การจัดการขยะอันตราย

     ขยะอันตราย

     "ชิ้นส่วนมีปฏิกิริยาต่อสิ่งอื่น"
     ขยะในกลุ่มนี้คือ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ถ่านที่หมดแล้ว กระป๋อง ยาฆ่าแมลง สายไฟ สาย USB เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เวลาทิ้งขยะประเภทนี้ก็ควรใส่ถุงใส แยกเขียนป้ายกากบาทให้ชัดเจนว่าเป็นขยะอันตราย

     ติดต่อ

     งานพัฒนาความยั่งยืน ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน
     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
     เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

     อีเมล
     SSD@sansiri.com